การขอวีซ่าต่างประเทศ
การขอวีซ่าพม่า ปี 2016

การขอวีซ่าพม่า ปี 2016

  • Written by admin
  • มกราคม 29, 2016 at 9:48 am
  • 0
แม้ว่าพม่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย แต่ถ้าคนไทยจะไปท่องเที่ยวหรือเข้าประเทศพม่าจะต้องมีการขอวีซ่าก่อนในกรณีที่เราต้องขับรถเข้าประเทศพม่า หรือเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย

 

การขอวีซ่าจีน ปี 2016

การขอวีซ่าจีน ปี 2016

  • Written by admin
  • มกราคม 29, 2016 at 4:42 am
  • 0
รายละเอียดการยื่นขอวีซ่าจีน สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน