การขอวีซ่าพม่า ปี 2016

 

 • Written by admin
 • มกราคม 29, 2016 at 9:48 am
 • 0
 • burma-643321_960_720

   

  แม้ว่าพม่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย แต่ถ้าคนไทยจะไปท่องเที่ยวหรือเข้าประเทศพม่าจะต้องมีการขอวีซ่าก่อนในกรณีที่เราต้องขับรถเข้าประเทศพม่า หรือเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย แต่ถ้าเราใช้บริการสายการบินเข้าสู่ประเทศพม่าคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 58

   เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
  • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศจีน ได้ที่นี่pdflogo

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:00 น. โทรศัพท์: 0 2234 0278, 0 2637 9403 แฟกซ์ : 0 2236 6898
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-11:30 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 11:00-12:00 น. และ 15:00-16:00 น

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *