ในการเข้าประเทศจีน นักท่องเที่ยวชาวไทยจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อขอวีซ่า การทำวีซ่าจีนนั้นไม่ยุ่งยาก หากมีการเตรียมตัวและเอกสารมาให้พร้อม

เอกสารที่ต้องใช้

  • เอกสารคำร้อง กรอกข้อมูลด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
  • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ที่มีหน้าว่างสำหรับวีซ่า 2 หน้า พร้อมสำเนาหน้าแรก 1 ฉบับ
  • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับชัดเจน
  • ใบยืนยันการจองที่พัก ต้องจองไว้ในช่วงวันและเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากสมัครวีซ่าแบบ Multiple Entry ต้องมีหลักฐานการจองที่พักทุกครั้ง
  • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 48×33 มม. ความกว้างและความสูงของส่วนศีรษะ 15-22 มม. และ 28-33 มม. ตามลำดับ พื้นหลังสีขาวไม่เห็นขอบ สวมเสื้อมีปกและแขน สีเสื้อไม่กลืนกับพื้นหลัง เปิดหู ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นสีหรือแว่นกรอบหนา และไม่สวมเครื่องประดับ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และพิมพ์บนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม

  • วีซ่าประเภทเข้า-ออกครั้งเดียว (Single Entry) ราคา 1,500 บาท
  • วีซ่าประเภทเข้า-ออก 2 ครั้ง (Double Entry) ราคา 2,500 บาท
  • วีซ่าประเภทเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple Entry) ราคา 3,500 บาท

ราคาด้านบนเป็นราคาที่ทำผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งคนทั่วไปต้องทำผ่านที่นี่ สำหรับค่าธรรมเนียมขอวีซ่าผ่านกงสุล (เชียงใหม่) ค่าธรรมเนียมจะถูกกว่าราคาเบื้องต้น 500 บาท

สถานที่ขอวีซ่า

  • กรุงเทพมหานคร ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีน เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • เชียงใหม่ (สำหรับผู้ที่พำนักในเขตภาคเหนือเท่านั้น) สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เลขที่ 111 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100