ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน บิน WE

 

  • Written by THETOP
  • พฤษภาคม 7, 2016 at 10:56 am
  • 0
ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน บิน WE
รหัสโปรแกรมทัวร์ sm      |      
เดินทาง Thai Smile
ราคา 11,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง : 

20 – 22, 21-23, 27-29 พ.ค. 59 ราคา  11,900 บาท

03 – 05, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. ราคา 11,900 บาท

08 – 10, 15-17, 20-22, 29-31 ก.ค. 59 ราคา  11,900 บาท

26 – 28 ส.ค. 59 ราคา 11,900 บาท

12 – 14, 13-15 ส.ค. 59 (วันแม่แห่งชาติ) ราคา 13,900 บาท


1 2. 3. 4.
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เสียมเรียบ – ศาลองค์เจ็ก องค์จอม – ทุ่งสังหาร – โตนเลสาบพนมบาเค็ง – ตลาดไนท์มาเก็ต – Pub street
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
07.25 น. ออกเดินทางสู่ กัมพูชา โดยเที่ยวบินที WE588
08.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร เปรียบเสมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะ ละขอพรองค์เจ็กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากไปทำบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจและอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ็ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถืออย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ทุ่งสังหาร Killing Field  เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในกัมพูชาในยุคเขมรแดง วัดใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่สังหารคนในยุคนั้น โดยเราสามารถเห็นหัวกะโหลกเป็นร้อยที่ถูกสังหาร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไป โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตภายในโตนเลสาบ เป็นแม่น้ำธรรมชาติ และเปี่ยมด้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั้นอุดมด้วยพันธุ์ปลาชุกชุมมากกว่า 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร มีความยาวถึง 500 กิโลเมตร และมีความลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่โดยรอบนี้เป็นพัน ๆ คน ในพื้นที่ของแม่น้ำโตนเลสาบมีชาวประมงนับหมื่นชีวิตที่อาศัยอยู่ มีชุมชนที่เรียกว่าหมู่บ้านลอยน้ำ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน สำนักงานราชการ โบสถ์ เช่นเดียวกันกับชุมชนที่อยู่บนบก ชุมชนนี้ผู้คนอยู่ตามแบบพอเพียงโดยอาศัยอยู่ในบ้านลอยน้ำเคลื่อนที่ไปตามระดับน้ำขึ้นลงของแม่น้ำโตนเลสาบและประกอบอาชีพประมง เลี้ยงปลา ให้ท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านรอบๆ โตนเลสาบ นำท่านกลับสู่ตัวเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาเค็ง ซึ่งสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้ อย่างชัดเจน ตั้งอยู่บนยอดภูเขา 75 เมตร จากระดับน้ำทะเล ใกล้ๆกับปราสาทนครวัด และเมืองนครธม จังหวัดเสียมราช ประเทศกัมพูชา สร้างในสมัยของพระเจ้ายะโสวรมันที่ 1 พ.ศ. 1432 – 1453 เป็นศาสนาสถานฮินดูถวายแด่พระศิวะ จากศิลาจารึกภาษาสันสกฤตพบที่ปราสาทสด๊อกก๊องธม จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าเมื่อ ศรียโสวรธานา ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า ยะโสวรมัน พระองค์มีพราหมณ์ชื่อ วามะศิวะ ซึ่งได้ประดิษฐานศิวลึงค์ไว้บนยอดภูเขา ศรียะโสธาระคีรี เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพ ในที่นี้ ศิวะลึงค์ Royal Linga เป็นสัญลักษณ์ของการปกครองโดยระบอบ กษัตริย์สมมุติเทพ ริเริ่มโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรขอม เมื่อปี พ.ศ. 1346
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์เขมรพื้นเมืองที่งดงาม ระบำอัปสรา หลังอาหารค่ำนำท่านมาช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์มาเก็ต และให้ท่านได้เที่ยวชมพร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีให้เลือกมากมายในตลอดแห่งนี้ และอิสระเดินเล่นที่ Pub Street ถนนคนเดินรูปแบบถนนข้าวสารบ้านเราเป็นแหล่งกินดื่นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
- พักที่ Angkor Holiday Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง นครวัด – เมืองพระนคร (นครธม) –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด Angkor Wat ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 อันยิ่งใหญ่ตระการตาซึ่ง ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำบนหินทรายรูปนางอัปสร หรือนางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ ซุ้มประตู ทุกชั้น นับหมื่นองค์ โดยแต่ละตนจะมีลักษณะไม่เหมือนกันมีทั้งยิ้มเห็นฟันด้วยท่าทางร่ายรำในแบบต่าง ๆชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของ เสียมกุกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง พระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อท่านได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดเป็นศิลปะที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มาก จากนั้นแวะชม ผลิตภัณฑ์จาก หยก ที่นำมาแปรรูปเป็น สร้อย แหวน และเครื่องประดับชนิดต่างๆ เสริมดวงชะตา เครื่องสิริมงคลให้กับชีวิตของท่าน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
- พักที่ Angkor Holiday Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ – ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากทำการเช็คเอ้าท์ออกจากที่พักแล้ว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ Angkor National Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการรวบรวมวัตถุโบราณและนําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติกัมพูชาทางด้านวัฒนธรรม สังคม การปกครอง ความเชื่อและศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปราสาทนครวัด และชมพระพุทธรูปเก่าแก่นับพันองค์ ที่ รวบรวมไว้ มีการจัดแสดงได้อย่างงดงาม จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเก็บซากระเบิดที่ได้มีการกู้ระเบิดจากหลายสถานที
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม Angkor Silk Farm เป็นศูนย์หัตกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตกรรมทอผ้ารวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่ จากนั้นท่านชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ Les Artisans d’Angkor สถานที่นี้เป็นศูนย์สอน วิชาชีพแทบทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ และผลงานของนักเรียนก็จะมีวางจำหน่ายภายในร้านค้าของศูนย์ จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งตลาดสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ จะเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากมาย เพราะว่ามีสินค้าที่หลากหลาย และสามารถต่อรองราคาได้ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอาคารร้านค้าที่สร้างในยุคที่ฝรั่งเศสปกครอง พวกตึกอาคารจึงออกไปทางแนวยุโรป ในตลาดนี้จะขายของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง ด้านหน้าตลาดจะเป็นพวกของแห้งจากโตนเลสาบ เช่น ปลากรอบ ปลาย่าง ปลาแดดเดียว กุนเชียง ปลาร้า ปลาหมักชนิดต่างฯลฯ ลึกเข้าไปด้านในจะเป็นตลาดสด ขายพวกพืชผัก ผลไม้ต่างๆ บางอย่างก็นำเข้าจากบ้านเรา  ส่วนอีกซีกหนึ่งจะเป็นตลาดปลาสดที่มาจากโตนเลสาบ  ช่วงเย็นๆบริเวณหน้าตลาดจะคึกคักไปด้วยคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวเพื่อเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องจักสานและสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่าง ๆ เพื่อเป็นของฝากของขวัญก่อนเดินทางกลับ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
19.30 น. ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน
21.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 591
22.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *