ทัวร์บาลี 3 วัน 2 คืน วัดเบราตาน วิหารทานาล็อท เทมภัคสิริงค์

 

  • Written by GBOSS
  • มิถุนายน 2, 2016 at 3:45 pm
  • 0
ทัวร์บาลี 3 วัน 2 คืน วัดเบราตาน วิหารทานาล็อท เทมภัคสิริงค์
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPR001BALMH      |      
เดินทาง Malaysia Airlines (MH)
ราคา 16,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
ตารางการเดินทาง 24-26 มิถุนายน  59 : 16,900.-   16-18 / 17-19 กรกฎาคม 59 17,900.-                                     
6
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ –กัวลาลัมเปอร์ – เดนพาซาร์ (บาหลี) – อูลูวาตู - Kecak Fire Dance
03.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
06.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ MH797
09.10 น. ถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์  เที่ยวบิน MH851
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะหลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จแล้วนำท่านเดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีที่ขอดเขาหากันบริเวณทางตอนใต้ได้จากที่นี่นำท่านชมพระอาทิตย์ตกทะเล (ความสวยงามขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละวัน) ที่นี่ถือว่าจุดชมที่สวยงามแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านชมระบำไฟ Kecak Dance หรือ Kecak Fire Dance นี้เป็นการแสดงที่ปรับมาจากการร่ายรำประจำดั้งเดิมของบาหลี โดย Wayan Limbak ร่วมกับจิตรกรชาวเยอรมันชื่อ Walter Spies คิดค้นและปรับปรุงการร่ายรำนี้ในปีค.ศ. 1930 ซึ่งเป็นการร่ายรำที่มีการใช้ไฟมาประกอบ และเดินเรื่องด้วยวรรณกรรมฮินดูเรื่องรามายณะ
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร   นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOVE F HOTEL BALI  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารทานาล็อท - วัดเม็งวี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก   หลังอาหารนำท่านจากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา ชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้น ถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  BBQ & SHABU  SHABU + บุฟเฟ่ต์ปูและเบียร์ไม่อั้น   นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOVE F HOTEL BALI  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม เทมภัคสิริงค์ (วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์) – ตลาดปราบเซียน- เดนพาซาร์(บาหลี) – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก   หลังอาหาร หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร หลังจากนั้น อิสระ ช้อปปิ้ง  ตลาดปราบเซียน  เป็นสิ้นค้าพื้นเมือง สวนมากจะเป็นผ้า บาติก หลากสีสัน ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้ง  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.05-19.05 น. เดินทางสู่กรุงเทพ แวะต่อเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ MH850
22.15-23.20 น. เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ MH796   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *