ทัวร์บาหลี–บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน (GA)_HM

 

  • Written by admin
  • ธันวาคม 19, 2014 at 3:00 am
  • 0
ทัวร์บาหลี–บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน (GA)_HM
รหัสโปรแกรมทัวร์ 21HM      |      
เดินทาง สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)
ราคา 31,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
 

กำหนดการเดินทาง : 4-8 ,10-14 ธ.ค 58

ราคา : 31,999 บาท

กำหนดการเดินทาง : 30 ธ.ค - 03 ม.ค. 59

ราคา : 34,999 บ


รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท –หาดจิมบารัน (-/-/D)
04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง

06.35 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ จาก้าตาร์ โดย สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)

09:55 น.

ถึง สนามบินจาการ์ต้า เพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)

11:25 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดย สายการบินการูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA408 (อาหารบนเครื่อง)

14:25 น.

เดินทางถึง สนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นใน คริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงาม และแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด  ณ หาดจิมบารัน 

-

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) –วัดเม็งวี – ช็อปปิ้งคูต้า (B/L/D)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

-

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลี เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่ง ของชาวบาหลี ที่เชื่อว่าเมื่อมีความดี แล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุล หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล  ระหว่างทางพบกับความอลังการ ของไม้แกะสลักมากมายเป็นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซื้อไปประดับบ้าน หรือสปาแบบบาหลีทั่วโลก 

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

-

ชมต้นน้ำทิพย์ แห่งพระศิวะที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปตามอัธยาศัย ใกล้ๆกันนั้นมี สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามไปด้วยพันธุ์ไม้ และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี หลังจากนั้นอิสระช็อปปิ้งย่านคูต้า

เย็น

บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

-

จากนั้นพักผ่อน ตามอัธยาศัย HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด (B/L/D)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-

หลังอาหาร นำท่านเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยม ที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้นๆ บนเกาะบาหลี

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี

-

หลังอาหาร นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัว ของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลี และตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกซื้อสินค้าจาก โรงงานกาแฟได้โดยตรง หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ จะสามารถรักษาโรคภัย และจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงาม กับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์ โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพัก ของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านอูบุด แหล่งกำเนิดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย สนุกกับการต่อราคา ซื้อของฝากกับแม่ค้า ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนพาซาร์

19.40 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์กยาการ์ต้า โดย สายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย GA 255

20.00 น.

เดินทางถึง เมืองยอร์กยาการ์ต้า  

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

-

พักที่ MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่ วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่ (B/L/D)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-

หลังอาหาร นำท่านชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวัง และเครื่องใช้ต่างๆ ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัย และเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ  และห้องเก็บโบราณวัตถุ และสิ่งล้ำค่าสมัยก่อนประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นมาน่าศึกษา และมีค่าของอารยธรรมชวา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแปลกตา จากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงาม แตกต่างกันจากพระราชวังอื่นๆ ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวบ้าน มักจะสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำ และอยู่ตามซอกซอย และใต้ดิน เพื่อความสงบร่มเย็นในการดำรงชีวิต

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

-

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้น ในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใด  ได้รับการยกย่อง เป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็นพุทธสถานที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร สร้างขึ้นในราศตวรรษที่ 8 -9 โดยราชวงศ์ Sailendras ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ใช้หินจำนวนมากกว่า 1 ล้านก้อนหรือประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร  ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาล เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพ ผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในศตวรรษที่ 8 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้น เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ดัทช์ปกครองชวา ในปี 1985 ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้ จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก  จนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนมาริโอโบโร่

เย็น

บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

-

พักที่  MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้า วัดพรามนันต์ – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-

หลังอาหารนำท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลก จากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะ และเจดีย์สามองค์ ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วย สถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ ตำนานเทพแห่งฮินดู

14.15-15.35 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ  แวะต่อเครื่องที่ จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 209

16.40-20.10 น.

เดินทางจาก จากาต้าร์ สู่ กรุงเทพ โดย สายการบินการูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 864

20.10 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *