ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน (MH) วิหารทานาล็อต วัดเบซากี KECAK DANCE

 

  • Written by GBOSS
  • มิถุนายน 2, 2016 at 11:31 am
  • 0
ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน (MH)  วิหารทานาล็อต วัดเบซากี  KECAK DANCE
รหัสโปรแกรมทัวร์ SPR002BALMH      |      
เดินทาง Malaysia Airlines (MH)
ราคา 17,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

09 - 12 มิถุนายน  59 : 19,900.-

23 - 26 มิถุนายน  59 : 18,900.- 

14 - 17 กรกฎาคม 59 : 19,900.-

21 - 24 กรกฎาคม 59 : 18,900.- 

04-07 สิงหาคม 59 : 17,900.-

18-21 สิงหาคม 59 : 18,900.-

01-04 กันยายน 59 : 17,900.-

15-18 กันยายน 59 : 20,900.-


+6
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – เดนพาซาร์ (บาหลี) – อูลูวาตู – KECAK DANCE
03.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
06.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ MH797
09.10 น. ถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์  เที่ยวบิน MH851
15.05 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จแล้วนำท่านเดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวาตู Pura Uluwatu วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา สองข้างของวัดมีทางเดินเลียบเลาะหน้าผาให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูง เห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเวิ้งอ่าวบาหลีที่ขอดเขาหากันบริเวณทางตอนใต้ได้จากที่นี่ นำท่านชมพระอาทิตย์ตกทะเล (ความสวยงามขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละวัน) ที่นี่ถือว่าจุดชมที่สวยงามแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านชมระบำไฟ Kecak Dance หรือ Kecak Fire Dance นี้เป็นการแสดงที่ปรับมาจากการร่ายรำประจำดั้งเดิมของบาหลี โดย Wayan Limbak ร่วมกับจิตรกรชาวเยอรมันชื่อ Walter Spies คิดค้นและปรับปรุงการร่ายรำนี้ในปีค.ศ. 1930 ซึ่งเป็นการร่ายรำที่มีการใช้ไฟมาประกอบ และเดินเรื่องด้วยวรรณกรรมฮินดูเรื่องรามายณะ
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARIS GARELIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง เทมภัคศิริงค์ – คินตามณี – ภูเขาไฟบาตูร์ –วัดเบซากี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร หลังจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี ชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี หลังอาหาร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสนในบรรยากาศเย็นสบาย ผ่านหุบเขาทุ่งนาขั้นบันได อันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะบาหลี ไปสู่วัดฮินดูที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดบนเกาะบาหลี ปูราเบซากีห์ (Pura Besakih)หรือ วัดเบซากีห์ ถือเป็นวัดแม่ Mother Temple ของทุกวัดบนเกาะบาหลี เป็นวัดที่มีความงดงามและมี เอกลักษณ์โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม  มีวัดอื่นรายรอบ 23 วัดตั้งลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา โดยมี วัดเปนาทารัน (Pura PenataranAgung) ตั้งเป็นประธานอยู่ตรงกลาง ทุกๆวัน จะมีศาสนิกชนมาประกอบพิธีกรรมและทุกๆคนจะต้องแต่งกายตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวบาหลี โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ซึ่งมีความสูงมากที่สุดบนเกาะคือ มีความสูงถึง 3,142 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือ เป็นด่านแรกสำหรับการเริ่มต้นพิชิตภูเขาไฟกูนุงอากุงด้วย
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  BBQ & SHABU  SHABU + บุฟเฟ่ห์ปูและเบียร์ไม่อั้น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS GARELIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารทานาล็อท – วัดเม็งวี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา ชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้น ถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก HARIS GARELIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ ช้อปปิ้งย่านคูต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ย่านคูต้า อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของบาหลี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดของชาวบาหลี ผ้าบาติก กระเป๋าถักและตะกร้าสาน ฯลฯ เป็นของฝากทางบ้าน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.05-19.05 น. เดินทางสู่กรุงเทพ  แวะต่อเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ MH850
22.15-23.20 น. เดินทางจากกัวลาลัมเปอร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ MH796 เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *