ทัวร์อินเดีย มุมไบ ออรังกาบัด อจันต้า เอลโลร่า 4วัน3คืน (9W)

 

 • Written by sanook
 • ตุลาคม 18, 2016 at 1:09 pm
 • 0
ทัวร์อินเดีย มุมไบ ออรังกาบัด อจันต้า เอลโลร่า 4วัน3คืน (9W)
รหัสโปรแกรมทัวร์ IDGO02      |      
เดินทาง Jet Airways(9W)
ราคา เริ่มต้น 31,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ

15-18 ธ.ค. 59 ราคา 31,900.- บาท/ท่าน

2-5/10-13/24-27 ธ.ค. 59  ราคา 32,900.-บาท/ท่าน

29 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60/29 ธ.ค. 59 - 1 ม.ค. 60  ราคา 35,900.-บาท/ท่าน


รายละเอียดการเดินทาง
วันที่แรก กรุงเทพฯ – มุมไบ – วัดสิทธิวินัยยัค – สถานีรถไฟวิคตอเรียเทอมินาส – ประตูชัยอินเดีย – มุมไบ – ออรังกาบัด
04.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ P เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) โดยมีเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W61  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.20 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
10.00 น. เดินทางถึง สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ (Chhatrapati Shivaji) เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว(เวลาท้องถิ่นของเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง) รถโค้ชปรับอากาศรอรับท่านที่สนามบิน เพื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมุมไบ นำเที่ยวชม เมืองมุมไบ หรือ ชื่อเดิมอันเป็นที่รู้จักกัน คือ เมืองบอมเบย์ ซึ่งเป็นเมืองท่า และเมืองทางการค้าที่สำคัญของประเทศอินเดีย ชมตึกอาคารบ้านเรือน ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดเมื่อครั้งเป็นเมืองอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1877 จนได้รับเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1947 และสถาปนาประเทศ เป็นสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อปี ค.ศ. 1950 เมืองมุมไบ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอาหรับ มีหาดทรายสีขาวที่ทอด ยาวเหยียดของอ่าวราวกับสร้อยพระศอราชินี และเป็นเมืองที่ผลิตภาพยนตร์มากที่สุดในโลก อีกด้วย จนได้รับฉายาว่าเป็นเมือง Bollywood แห่งอินเดีย นำท่านเยี่ยมชม วัดสิทธิวินัยยัค (Siddhivinayak Temple) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ในศาสนาฮินดูสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1801ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์ “พระพิฆเนศ” เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ซึ่งตั้งอยู่ในองค์มณฑปศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านจะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธา ทันทีที่ท่านก้าวเข้าสู่  ภายในวัดที่คลาคล่ำ ไปด้วยฝูงชนที่มาเคารพสักการะ หลังจากที่ท่านได้สักการะองค์ท่านแล้ว จะมีพิธีกรรมที่ประหลาดอีกอย่างที่จำเป็นต้องทำ คือให้ท่านได้กระซิบคำอธิษฐานต่อ รูปปั้นหนู 2ตน ที่ถือเป็นพระสหายขององค์ท่านด้วย จากนั้นให้ท่านได้บูชาเครื่องรางรูปบูชา องค์ท่านตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก สถานีรถไฟฉัตรปตี ศิวาจีเทอมินาส (Chhatrapati Shivaji Terminus) หรือ ชื่อเดิมวิคตอเรียเทอมินาส ที่ได้รับการตั้งชื่อตามพระนามพระราชินีวิคตอเรีย ก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียโกธิค ผสมผสานกับงานศิลปะแบบอินเดีย อันทรงคุณค่าจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย (Gateway of India) สร้างขึ้นเพื่อเป็น อนุสรณ์ในการเสด็จมาเยือนมุมไบของพระเจ้าจอร์จที่ 5 และสมเด็จพระราชินีแมรี่ ในปี ค.ศ.1911 เพื่อทรงร่วมงานเดลีดารบัร ความงดงามของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะของท้องถิ่น กับแบบมุสลิมของรัฐคุชราต ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองออรังกาบัด
16.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออรังกาบัด โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W7148  
17.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ออรังกาบัด (Aurangabad Airport) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารของโรงแรม
- ที่พักã VITS Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองออรังกาบัด
วันที่สอง ออรังกาบัด – ถ้ำอจันต้า – ออรังกาบัด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยง นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำอจันต้า ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของสภาพบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  ระหว่างทาง นำท่านชม ป้อมเดาลาตาบัด ป้อมปราการโบราณรอบภูเขาดัลคีรี ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ยารวะและถูกกษัตริย์อลาอุดดินคัลจิ ชาวมุสลิมยึดได้ใน พ.ศ. 1839  กลายเป็นเมืองหลวงอินเดียภายใต้การปกครองของกษัตริย์มุสลิมอยู่พักหนึ่งก่อนถูกทิ้งร้างย้ายไปสร้างเมืองออรังกาบัด ชมซากมัสยิดที่ยังเหลือซากเสาจำนวน 106 ต้น ชมป้อมปราการพระราชวังบนเสาอายุ 700 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารของโรงแรม
- นำท่านชมความอลังการของสถาปัตยกรรม ถ้ำอจันต้า (Ajanta Cave) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบันดาลใจจากศาสนาพุทธโดยเจาะเป็นปราสาทขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะและหลังคุปตะอันวิจิตรค้นหาความมหัศจรรย์ของสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี  ถ้ำอจันต้า คือ พุทธสถานที่สร้างจากการสกัดหน้าผาหินหุบเขาเหนือแม่น้ำวโฆระเป็นศูนย์กลางสำนักปฎิบัติของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนา พุทธศตวรรษที่ 7-13 สืบเนื่องนานกว่า 600 ปี ก่อนถูกทอดทิ้งให้รกร้างกลางป่า และมาถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญจากนายทหารอังกฤษ ภายในถ้ำขนาดมหึมา กว่า 30 ถ้ำที่ถูกขุดเจาะด้วยฝีมือมนุษย์ สลักเสลาเป็นเสาประดับลวดลายอันงดงาม พระพุทธรูป และเจดีย์ศิลาที่สกัด และตบแต่งขึ้นจากหินชิ้นเดียวกับพื้นและผนังถ้ำภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า1,200ปีมีความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติอันน่าอัศจรรย์พระพุทธรูปศิลาที่แสดงอารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุมจะทำให้ท่านพิศวงประทับใจไม่รู้ลืม ได้เวลาพอสมควร  นำท่านเดินทางกลับที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารของโรงแรม
- ที่พักã VITS Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองออรังกาบัด
วันที่สาม ออรังกาบัด – ถ้ำเอลโลร่า – บีบีกา มักบารา ทัชมาฮาลน้อย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเอลโลร่า (Ellora Cave) ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ของถ้ำ 34 ถ้ำ ซึ่งเป็นของพุทธสถาน 12 ถ้ำ เทวสถานในศาสนาฮินดู 14 ถ้ำ และศาสนสถานของเชนอีก 8 ถ้ำ เกิดจากการแกะสลักภูเขาทั้งลูกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา นมัสการพระพุทธรูปอายุกว่า 1,200 ปี ชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามของเหล่าทวยเทพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปองค์พระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ พระพิฆเนศ ช้างเอราวัณตลอดทั้งเหล่านางเทพอัปสรและอีกมากมายสุดที่จะบรรยาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารของโรงแรม
- นำท่านชม บีบีกา มักบารา (Bi Bi Ka Maqbara) หรือทัชมาฮาลน้อย เพราะมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายทัชมาฮาล สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก โดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมารดา (พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี)  ได้เวาลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารของโรงแรม
- ที่พักã VITS Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองออรังกาบัด
วันที่สี่ ออรังกาบัด – มุมไบ – กรุงเทพฯ
- นำท่านเดินทางสู่สนามบินออรังกาบัด
06.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W355  
07.40 น. เดินทางถึง สนามบิน ฉัตราปตีศิวะจิ (Chhatrapati Shivaji) เมืองมุมไบ ให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
12.50 น. นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W60 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
 • อัตรานี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
  2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
  3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
  4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบเข้า ออก 1 ครั้ง แบบ e-TOURIST VISA (eTV)
  5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
  6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
  7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  8. หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
  9. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
  10. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ
  11. วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 200,000
  12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   

  อัตรานี้ไม่รวม

  1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง
  2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
  4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
  6. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ 4 USD ต่อวัน
  7. ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความสมัครใจ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *