ทัวร์เกาหลี ชมดอกซากุระเมืองปูซาน 5วัน 3คืน

 

  • Written by admin
  • มีนาคม 16, 2016 at 6:00 pm
  • 0
ทัวร์เกาหลี ชมดอกซากุระเมืองปูซาน 5วัน 3คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ 41      |      
เดินทาง สายการบิน EASTAR JET
ราคา 19,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง : 

22-26 เม.ย. 59/ 27 เม.ย.- 1 พ.ค. 59 ราคา : 19,900 บาท

29 เม.ย.- 3 พ.ค.59 ราคา : 20,900 บาท


เมืองจินแฮ
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบิน EASTAR JET เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน EASTAR JET จัดที่นั่งแบบ 3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง อิสระตามอัธยาศัย ทั้งไปและกลับ) (น้ำหนักกระเป๋า 15 กก./ท่าน) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน)
23.20 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE922 บินตรงสู่ปูซาน
วันที่สอง ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – ชมเทศกาลดอกซากุระบาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - ตลาดปลาจากัลชี - รร.ปูซาน
06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากนั้นนำท่านชม "เทศกาลดอกซากุระบาน" แม้ว่าดอกซากุระที่เกาหลี จะมีซากุระจริงๆ จากญี่ปุ่นเพียงแค่ที่เดียวคือที่จินแฮนี้ แต่ทั่วทั้งประเทศก็มีดอกพตกต ที่เป็นดอกไม้ของเกาหลี ที่คล้ายคลึงกับซากุระของญี่ปุ่นให้ได้ชมเช่นกัน เทศกาลชมดอกซากุระที่ดังที่สุดและสวยที่สุดในประเทศเกาหลี จัดขึ้นที่ เขตจินแฮ เมืองชางวอน จังหวัดคยองซังนัมโด จินแฮ เป็นเมืองเล็กๆ ที่หากว่ามาเที่ยวที่นี่ ก็จะพบซากุระบานเต็มไปหมดทุกแห่งหน เพราะมีกว่า 220,000 ต้น และไฮไลท์อยู่ตรงที่คลองยอชวาชอน หรือ YEOJWACHEON STREAM ที่มีซากุระบานอยู่บนสะพาน และขนาบข้างไปด้วยดอกคาโนล่า และบริเวณนี้ ยังเป็นสถานที่ที่หนังและละครนิยมมาถ่ายทำอีกด้วย (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่กรุ๊ปประมาณวันที่ 01–15 เมษายน 2559 หรือในช่วงที่ดอกซารุบาน หลังจากประมาณวันที่ 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระนะคะ) **ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่นำท่านไป และไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น** จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHON CULTURE VILLAGE) ตั้งอยู่บนภูเขา และถือเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้เลย ด้วยสีสันสดใสอีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา ทำให้ที่นี่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย ว่ากันว่าแต่เดิมนั้นหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี ซึ่งภายหลังสงครามหมู่บ้านเสื่อมโทรมมาก กระทั่งได้รับการฟื้นฟูจากนักศิลปะในเกาหลีที่ร่วมกันตกแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงามอย่างทุกวันนี้ หากใครได้มีโอกาสแวะเวียนไปก็อย่าลืมไปยัง SKY GARDEN จุดชมวิวที่สวยที่สุดของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้
กลางวัน บริการอาหาร (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง
- จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมสวนยงดูซาน ตั้งอยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซานอีกด้วย  โดยในช่วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึงสองครั้ง ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายไป ชาวบ้านจึงช่วยกันฟื้นฟูโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทน จนกลายเป็นสวนสาธารณะในที่สุด และยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นในยุคตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมี หอคอยปูซาน ที่ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่จะทำให้คุณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอีกด้วย **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ (ค่าขึ้นหอคอยปูซาน ท่านละประมาณ 10,000 วอน)** จากนั้นนำท่านแวะชม ตลาดปลาจากัลชี ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือ NAMPO ที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพูซาน เพราะเมืองพูซานเป็นเมืองที่เน้นทำอาชีพประมง ตลาดปลาจากัลชี JAGALCHI MARKET จึงเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในจะมีสัตว์น้ำแปลกๆจำนวนมาก และยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย โดยปลาหรือสัตว์ทะเลก็จะมากันแบบสดๆ มีร้านค้าทั้งในตัวอาคารและภายนอกอาคารมากมาย ด้านหลังตลาดสามารถเดินชมวิวท่าเรือได้ และในเดือนตุลาคมของทุกปีก็จะมีเทศกาลอาหารสดซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดปลาจากัลชี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย
เย็น บริการอาหาร (2) เมนู แฮมุนทัง หรือโป๊ะแตกเกาหลีประกอบด้วย อาหาร ทะเลสด เช่น หอย ปู กุ้ง และ ผักสดต่างๆ ต้มบนหม้อไฟร้อนๆ รับประทานกับ กิมจิ และ เครื่องเคียง พร้อม ข้าวสวย
- พักที่  HOTEL AT BUSAN  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สาม วัดแฮดง ยงกุงซา – ชมมรกดกโลก วัดพุลกุกซา – หอดูดาวช็อมซ็องแด – สุสานทูมูลี - ศูนย์โสม – ช้อปปิ้งย่านซอเมียน - รร.ปูซาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
- จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรที่ ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนเกาหลีและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัด พื้นที่ตรงนี้มีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเล บอกให้สร้างวัดบริเวณนี้จึงจะเกิดความโชคดี และก็เป็นดังนั้น เมื่อวัดสร้างเสร็จความแห้งแล้งที่เคยมีก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนและพืชไร่ อีกทั้งหากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขาและถ้ามองไปด้านหลังของวัดจะเห็นน้ำทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาในช่วงเย็นนั่นเอง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมียงเคียงจู พาท่านชมมรดกโก วัดพุลกุกซา (BULGUKSA TEMPLE) วัดเก่าแก่แห่งอาณาจักรชิลล่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 535 คำว่า "พุลกุกซา" นั้น หมายถึง ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา วัดนี้มีความสวยงามมากจนได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ.1995
กลางวัน บริการอาหาร (4) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
- จากนั้นนำท่านชม หอดูดาวช็อมซ็องแด หอดูดาวแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ตรงกับรัชสมัยของพระราชินีซอนด๊อกแห่งซิลลา โดยใช้หินแกรนิตในการก่อสร้างทั้งสิ้น 362 ก้อน และใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 362 วัน พระราชินีซอนด็อกโปรดให้สร้างใกล้เมืองคย็องจู เมืองหลวงของชิลลาในขณะนั้น หอคอยนี้มีความสูงจากฐาน 5.7 เมตร และมีความยาวทั้งสิ้น 9.4 เมตร หอคอยแห่งนี้ถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุด นับถึงปัจจุบันหอดูดาวช็อมซ็องแดมีอายุกว่า 1,350 ปี และถูกบรรจุให้เป็นสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้ลำดับที่ 31 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962 และนำท่านชม สุสานทูมูลี (TUMULI PARK) ไฮไลท์สำคัญ ของสุสานทูมูลีนี้ เป็นสุสานหลวงที่ใหญ่ที่สุดในราชวงศ์ชิลล่า โดยในอุทยานขนาดใหญ่นี้ ประกอบด้วยสุสานทั้งหมด 23 แห่ง แต่ละแห่งก็ทำเป็นเนินเหมือนภูเขาเล็กๆ เป็นจุดเด่น เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลก
เย็น บริการอาหาร (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ
- จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม  ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก  โดยองค์การยูเนสโก  ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านซอเมียน SEOMYEON ถือเป็นย่านเศรษฐกิจของปูซาน และเป็นสวรรค์ของนักช้อปตัวจริง ด้วยถนนสายช้อปปิ้งที่ทอดยาวกว่า 330 เมตร ให้คุณได้ละลานตากับร้านค้ามากมายสองข้างทาง ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อนับไม่ถ้วน ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของที่ระลึก นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ต์ บาร์ และโรงภาพยนตร์ เรียกว่าสนุกได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อ และในย่าน SEOMYEON แห่งนี้ยังเป็นที่สำหรับจัดงานแสดงสินค้าและเทศกาลต่าง ๆ ด้วย เรียกว่ามีอะไรให้คึกคักตลอดทั้งปีเลยทีเดียว
- พักที่ HOTEL AT BUSAN  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ สมุนไพรฮ็อตเกนามู – ผลิตภัณฑ์คอสเมติค - ผ่านชมชายหาดแฮอุนแด – ชมวิวสะพานแขวนควังอัน – น้ำมันสน - DUTY FREE –ตลาดนัมโพดง - รร.ปูซาน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
- จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET  มีให้ท่านเลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นนำท่านผ่านชม ชายหาดแฮอุนแด เป็นชายหาดที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ และยังได้รับความนิยมสูงในหมู่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกด้วย สำหรับคำว่า แฮอุนแด (HAEUNDAE) ในภาษาเกาหลีมีความหมายว่า “ทะเลและเมฆ” ในฤดูร้อนจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม ทั้งท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งมองเห็นเงาเมฆในน้ำทะเลใส นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมยอดนิยม อย่างบานาน่าโบ๊ท หรือการขับเจ็ทสกี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทะเลแบบไม่รู้เบื่อเลย และอีกหนึ่งความน่าสนใจ คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน จะมีเทศกาลมากมายที่จัดขึ้นบนชายหาดแฮอุนแดแห่งนี้ และนำท่านชม สะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชร สะพานนี้เปรียบเสมือนซานฟรานซิสโกแห่งเกาหลี เป็นสะพานที่ทอดยาวเหนือน้ำทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาด มีความยาวกว่า 7.4 กิโลเมตร และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ให้อยู่ใกล้กันแค่เอื้อม สะพานควังอันนี้เป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช และไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของปูซานก็สามารถมองเห็นสะพานควังอันได้ทั้งในระยะใกล้หรือไกล ในยามค่ำคืนจะมีแสงไฟส่องสว่างจากสะพานที่ส่องประกายราวกับเพชร นอกจากนี้ ยังทำให้คุณรู้สึกถึงความโรแมนติกด้วยวิวทะเลทั้งสองข้างทางอีกด้วย
กลางวัน บริการอาหาร (7) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น
- จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสำอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และสินค้า  แบรนด์เนมอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรียบเสมือนตลาดเมียงดงในโซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่น่าจะถูกอกถูกใจขาช้อปไม่น้อย เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้านเครื่องสำอางค์ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ที่มีมากไม่แพ้เมียงดง
เย็น อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (เพื่อไม่เป็นการขัดจังหวะในการช้อปปิ้งของทุกท่าน และให้เวลาในการช้อปปิ้งของท่านมากขึ้น ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
- พักที่ HOTEL AT BUSAN  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า อุทยานแทจงแด – พลอยอะเมทิส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ปูซาน (สนามบินกิมแฮ)- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (8)
- จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแทจงแด เป็นหนึ่งในพื้นที่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในปูซาน แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในเมืองปูซานที่ไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เดินเล่นแบบสบายๆไปตามเส้นทางเดินป่า เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ริมฝั่งทะเล และพักผ่อนท่ามกลางความร่มรื่นและเงียบสงบ สวนสาธารณะแห่งปูซานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุด ของเกาะยองโด ซึ่งโดดเด่นในด้านทัศนียภาพอันงดงามของท้องทะเลสีครามและหน้าผาสูงชัน รวมถึงหาดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมจนกลายเป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อีกทั้งบนหน้าผาที่สูงลิบลิ่วยังมีประภาคารสีขาวตั้งอยู่แลดูเด่นเป็นสง่า นอกจากนั้นภายในบริเวณอุทยานยังประกอบไปด้วยสวนดอกไม้แสนสวย แมกไม้นานาพันธ์  สระว่ายน้ำทันสมัย ขนาดใหญ่  มีศาลาทรงสวยสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ไว้ให้นั่งพักผ่อนหลายแห่ง นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  **ราคาทัวร์นี้รวมค่าบัตรรถ DANUBI TRAM ไป-กลับ ขึ้นลงอุทยานนี้แล้ว**
กลางวัน บริการอาหาร (9) เมนู โอซัม บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง
- จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
18.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ ZE921 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
22.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *