ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย -ซาปา 4 วัน 3 คืน

 

 • Written by sanook
 • ตุลาคม 10, 2016 at 4:57 pm
 • 0
ทัวร์เวียดนามเหนือ-ฮานอย -ซาปา 4 วัน 3 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ VNSP01      |      
เดินทาง การ์ต้าแอร์เวย์ (QR)
ราคา เริ่มต้น 13,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ

24-27 ตุลาคม/10-13 พฤศจิกายน 59 >>>ราคา 13,900.- บาท/ท่าน

22-25 ตุลาคม/10-13/11-14 พฤศจิกายน 59  >>>ราคา 14,900.- บาท/ท่าน

31 ธันวาคม 59 - 3 มกราคม 60 >>>ราคา 16,900.- บาท/ท่าน 


vnsp01-hanoi-sapa4d3nqr
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย– โชว์หุ่นกระบอกน้ำ (-/-/D)
11.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q เคาน์เตอร์สายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
14.25 น. เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834 สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ท่านสามารถเลือกบริการดูหนัง, ฟังเพลง,เล่นเกมส์ ) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 1.50 ชั่วโมง )
16.15 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ เวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิกหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า “Little Parris” เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากกว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakes มีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล (Colonial) ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลาย
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
- ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ หรือการเชิดหุ่นกระบอกแบบพื้นบ้านที่แสดงถึงการบรรยายชีวิต เทพนิยายที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแท้ๆของเวียดนาม แสดงพร้อมด้วยวงดนตรีพื้นเมืองบรรเลงประกอบ ที่หาชมได้เฉพาะในประเทศเวียดนาม
- ที่พัก SUNNY 3 HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ลาวกาย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปา (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นำท่าน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
- หลังอาหารนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต (Cat Cat) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้า เข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมน้ำตกกั๊ต กั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ ของซาปา  นำท่านชมบริเวณ หุบเขาปากมังกร Ham rong mountain ซึ่งท่านจะได้ชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วเมืองซาปา ชมดอกไม้เมือง หนาวนานาพรรณอันสวยงาม ภูเขาเล็กๆ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่า กลางเมืองซาปา มีความสูงประมาณ 150 เมตร  ท่านจะต้องเดินเท้าขึ้นไปเที่ยวบนภูเขาลูกนี้บนภูเขาลูกนี้เป็นแหล่งศึก หาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาเพราะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดที่หายากตลอดจนไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์สวยสดงดงามมากในช่วงฤดูหนาว จากนั้นจึงเดินเท้าต่อขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของภูเขาลูกนี้ซึ่งทำเป็นบันไดสลับกับทางเดินเท้าพื้นราบผ่านสวนหินธรรมชาติรูปร่างแปลกตาซึ่งมีอายุนับพันปีสำหรับทางขึ้นจุดชมวิวนั้นวกไปเวียน มาคล้ายเดินอยู่ในเขาวงกต  จนถึงบนจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพภาพของเมืองซาปาตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิ่นและเมื่อมองไปไกล ก็จะเห็นยอดเขาฟานซีปัน ความสูง 3,148 เมตร สูงกว่าภูเขาลูกใดๆในอินโดจีน สายหมอกเริ่มเคลื่อนตัวไปมาอย่างช้าๆ เมฆหมอกบดบังแสงอาทิตย์สภาพปรับเปลี่ยนไปมาทุกๆ ห้านาที หลังคาสีแดงของวิลล่าคลาสสิคสไตล์โคโลเนียลแบบฝรั่งเศส สลับกับสีสันของบรรดาบ้านเรือนผู้คน โบสถ์คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องล่างถนนหนทางและทะเลสาปที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซาปาช่างเป็นภาพที่สวยงามคุ้มค่าจากการที่ท่านได้มาชม จากนั้นให้ท่านเดินชมตลาดเมืองซาปา เดินเท้าไปตามถนนสายหลักในเมืองซึ่ง มีคนพื้นเมืองชาวเขาขายของให้กับนักท่องเที่ยวสองข้างทางก็มีสินค้ามาวางขายทั้งของสดและของแห้งบนถนนภายในเมือง ตลาดเมืองซาปาแบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นล่างเป็นตลาดสดส่วนชั้นบนเป็นตลาดขายเสื้อผ้าของชนเผ่าต่างๆซึ่งมานั่งเย็บปักถักร้อยกันเป็นแถวสีสันของเสื้อผ้าสวยสดตามสไตล์
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
- ที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม น้ำตกซิลเวอร์ ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย – ฮานอย (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิว
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นำท่านเดินทางสู่เมืองลาวกาย เชิญอิสระท่านช้อปปิ้งที่ ตลาด Coc Leu ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ติดชายแดน ระหว่างเวียดนามและจีน ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้ท่านได้เลือกซื้อ ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ช
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
- ที่พัก SUNNY 3 HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ถนนย่านการค้า 36 สาย – กรุงเทพฯ (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในปี 1945 ชมสุสานโฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ของสัปดาห์และจะปิดบริการเพื่ออาบน้ำยาศพ ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี ไม่สามารถเข้าชมภายในสุสานได้)   สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์  นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศ) ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ จากนั้นชม ตึกทำเนียบประธานาธิบดี เป็นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำชม บ้านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่แสดงถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน ชมเจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์ ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีความโดดเด่นสะดุดตาด้วยรูปทรงสมัยใหม่ ภายในจัดแสดงชีวประวัติและการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- หลังอาหาร จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้าย   รองเท้า กระเป๋า  ของที่ระลึกสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ
17.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 835 สะดวกสบายกับสายการบิน ระดับ 5 ดาว มีทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ท่านสามารถเลือก บริการดูหนัง,ฟังเพลง,เล่นเกมส์ ) ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง / ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง )
19.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
 • อัตรานี้รวม

  -ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
  -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง-ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) //
  -ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
  -ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
  -ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
  -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
  -ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
  -ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  อัตรานี้ไม่รวม

  -ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์)
  -ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
  -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
  – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

   

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท

  พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเพื่อการสำรองที่นั่ง

  • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
  • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วันทำการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น

  เอกสารเดินทาง       

  1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
  2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
  3.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

   

  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
  2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

  1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
   7. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

   

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *