นครวัด–นครธม-โตนเลสาบ-พนมกุเลน (รถ)(SC)

 

 • Written by GBOSS
 • มิถุนายน 4, 2013 at 7:12 am
 • 0
นครวัด–นครธม-โตนเลสาบ-พนมกุเลน (รถ)(SC)
รหัสโปรแกรมทัวร์ (รถ)(SC)      |      
เดินทาง รถปรับอากาศ
ราคา 7,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง
เดินทางกลับ
จำนวนผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
ยังไม่ระบุการเดินทาง ยังไม่ระบุการเดินทาง 20 7,900 7,400 7,000 2,400
ยังไม่ระบุการเดินทาง ยังไม่ระบุการเดินทาง 20 8,500 7,500 6,900 2,400
 • พิเศษ : ท่องเทวาลัยเมืองเสียมเรียบ – เขาพนมกุเลน – ชมมหาปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม ปราสาทสีชมพูบันทายสรี – ล่องเรือโตนเลสาบ (ไป-กลับทางรถปรับอากาศ) พิเศษ!!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

  Numbers-1-icon
     วันแรก : กรุงเทพ – ปอยเปต  – เมืองเสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ

   

  04.30 น. : เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา

  เที่ยง : บริการอาหารเที่ยงที่ห้องอาหาร

  สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชม พระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่าน ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม

  ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร  ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

  เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย  ณ  โรงแรม Kingdom Angkor Hotel (4 Star) หรือเทียบเท่า

   

  Numbers-2-icon
     วันที่สอง : บันทายสรี – เมืองพระนครธม –ตาพรหม – มหาปราสาทนครวัด – เขาพนมบาเค็ง  เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน  สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ  ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่างๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน
  เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

  จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่  “มหาปราสาทนครวัด”  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรา จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง  ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

  21.00 น.  : เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย  ณ  โรงแรม Kingdom Angkor Hotel (4 Star) หรือเทียบเท่า

   

  Numbers-3-icon
     วันที่สาม : เทือกเขาพนมกุเลน – โบสถ์ลอยฟ้า – เทวาลัยใต้น้ำ

   

  เช้า : บริการอาหารเช้า

  นำท่านเดินทางสู่ยอด เขาพนมกุเลน ระยะทาง 70 กม.  จากตัวเมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมงนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเขมรบนโบสถ์ลอยฟ้าที่วัดเขาพนมกุเลนเป็นพระที่แกะสลักจากหินธรรมชาติก้อนใหญ่บนยอดเขาพนมกุเลน  นำท่านไปที่ต้นน้ำเสียมเรียบซึ่งมี ความยาวหลายร้อยเมตร  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแท่นศิวลึงค์นับพัน  จากนั้นนำชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ อยู่ใต้น้ำล้วนเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชวนพิศวงและไขข้อข้องใจในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำเสียมเรียบ

  เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก บริเวณลานเหนือน้ำตกเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบทตามอัธยาศัย

  Numbers-4-icon
     วันที่สี่ : ช็อปปิ้งตลาดเก่าซาจ๊ะ – ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ – ปอยเปต – กรุงเทพฯ

   

  เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า) เชิญท่านช็อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ชม หมู่บ้านแกะสลัก หินทรายที่ขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด

  เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน

  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

  15:00 น. : เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ


  21.00 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

   

   

   

  *****************************************************

   

   

  อัตราค่าบริการ :
  กำหนดการเดินทาง  (Join Tour ) ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่
  (มีเตียง)
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่
  (ไม่มีเตียง)
  พักเดี่ยวเพิ่ม
  6-9 มิ.ย. // 11-14 ก.ค. ,
  22-25 ส.ค. //  5-8 ก.ย.56
  8,500 บาท/ท่าน 7,500 บาท/ท่าน 7,000 บาท/ท่าน 2,400 บาท
  20-23 มิ.ย.  // 20-23 ก.ค.
  9-12 ส.ค. // 19-22 ก.ย.56
  ราคาพิเศษ +สามล้อชมเมือง+นวดฝ่าเท้า
  7,900 บาท/ท่าน 7,400 บาท/ท่าน 6,900 บาท/ท่าน 2,400 บาท

   

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  – ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
  – ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
  – ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน
  – ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

   

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  – ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (20 USD)
  – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
  – ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
  – ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
  – ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย
  – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
  – ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นล่าช้าเพิ่มเล่มละ 500 บาท

   

  สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย

  บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว

  เอกสารการทำวีซ่า

  (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)

  1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
  2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะต้องอยู่บริเวณภายใน
  กรุงเทพฯ

   

  เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง

  การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 5,000 บาท
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร

   

  กรณียกเลิกการเดินทาง

  แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
  บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

   

   

  หมายเหตุ  :   ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  ****โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****

   

   

  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคารกสิกรไทย MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม 613-2-09279-4
  ธนาคารกรุงเทพ MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค 906-0-06707-2
  ธนาคารไทยพาณิชย์ นายหลงยี กัน ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัล 402-1-07190-7

   

  สอบถามรายละเอียดการจองเพิ่มเติมได้ที่

  คุณ อ้อน
  โทร : 02-5783907-8

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *