นครวัด–นครธม-โตนเลสาบ (รถ) (SC)

 

 • Written by GBOSS
 • มิถุนายน 4, 2013 at 6:19 am
 • 0
นครวัด–นครธม-โตนเลสาบ (รถ) (SC)
รหัสโปรแกรมทัวร์ (รถ) (SC)      |      
เดินทาง รถปรับอากาศ
ราคา 5,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง
เดินทางกลับ
จำนวนผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
ยังไม่ระบุการเดินทาง ยังไม่ระบุการเดินทาง 20 6,300 5,300 4,300 1,600
ยังไม่ระบุการเดินทาง ยังไม่ระบุการเดินทาง 20 5,900 4,900 3,900 1,600
 • พิเศษ : ชมมหาปราสาทนครวัด – เมืองพระนครธม ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทสีชมพูบันทายสรี – ล่องเรือโตเลสาบ3 วัน 2 คืน (เดินทางไป-กลับทางรถปรับอากาศ) พิเศษ!!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

  Numbers-1-icon
     วันแรก : กรุงเทพฯ – ปอยเปต  –  เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ

   

  04.30 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดเดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

  09.00 น. : ถึง ตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่  ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

  เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นสักการะ  ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ  นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ

  ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล

  พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร  ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ

  เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย  ณ  โรงแรม Kingdom Angkor Hotel  หรือเทียบเท่า

   

  Numbers-2-icon
     วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด     -เขาพนมบาเค็ง  เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ที่พักนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน  สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ  ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน
  เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

  จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง  ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

  ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

  หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝากที่ ไนท์มาร์เก็ต  ตามอัธยาศัย เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ  โรงแรม Kingdom Angkor Hotel  หรือเทียบเท่า

   

  Numbers-3-icon
     วันที่สาม : ช้อปปิ้งตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย – ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพฯ

   

  เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่า)  ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด,ผ้าพันคอ, ปลากรอบ

  เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โตนเลแม่โขง

  จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด

  16:00 น. : ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง   เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่
  ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ


  17.00 น. : ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  21.00 น. : โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

   

   

  *****************************************************

   

   

  อัตราค่าบริการ :
  กำหนดการเดินทาง
  Join tour
  ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่มีเตียง
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
  พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
  พักเดี่ยวเพิ่ม
  14-16 , 28-30 มิย. , 12-14 , 26-28 ก.ค.56
  16-18 ,23-25 ส.ค. ,13-15 , 26-28 ก.ย.56
  6,300.- 5,300.- 4,300.- 1,600.-
   7-9 , 21-23 มิ.ย , 20-22 ก.ค. 56
  10-12 ส.ค. , 20-22 ก.ย.56
  ราคาพิเศษ +สามล้อชมเมือง+นวดฝ่าเท้า
   5,900.- 4,900.-  3,900.-   1,600.-

   

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  – ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
  – ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
  – ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน
  – ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  – ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับต่างชาติ (20 USD)
  – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
  – ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
  – ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
  – ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย
  – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
  – ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นล่าช้าเพิ่มเล่มละ 500 บาท

  สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย  

  บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว

  เอกสารการทำวีซ่า (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)

  1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
  2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะต้องอยู่บริเวณภายใน
  กรุงเทพฯ

  เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง    

  การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  5,000 บาท
  ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่   บริษัทแจ้งรับเอกสาร

   

  กรณียกเลิกการเดินทาง  

   แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
  บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

   

   

  หมายเหตุ

  โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

   

   

  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคารกสิกรไทย MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม 613-2-09279-4
  ธนาคารกรุงเทพ MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค 906-0-06707-2
  ธนาคารไทยพาณิชย์ นายหลงยี กัน ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัล 402-1-07190-7

   

  สอบถามรายละเอียดการจองเพิ่มเติมได้ที่

  คุณ อ้อน
  โทร : 02-5783907-8

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *