นครวัด นครธม บันทายสรี 3 วัน 2 คืน (K6)

 

 • Written by GBOSS
 • พฤษภาคม 27, 2013 at 8:57 am
 • 0
นครวัด นครธม บันทายสรี 3 วัน 2 คืน (K6)
รหัสโปรแกรมทัวร์ (K6)      |      
เดินทาง โดย สายการบิน Cambodian Air
ราคา 13,500 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง
เดินทางกลับ
จำนวนผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
ยังไม่ระบุการเดินทาง ยังไม่ระบุการเดินทาง 20 13,500 13,000 12,500 3,000
 • พิเศษ : ล่องเรือโตนเลสาบชมวิถีชีวิตชาวประมง

  Numbers-1-icon
     วันแรก : กรุงเทพฯ – โตนเลสาบ – เสียมเรียบ

   

  09.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสายขาออก เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

   

  09.45 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองเสียบเรียบ  โดย สายการบิน Cambodian Air เที่ยวบินที่ K6 707

   

  เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ Heng Bay Chok (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

  หลังอาหารนำท่านเดินทาง 13 กม. ไปยัง โตนเลสาบ (ทะเลน้ำจืด) ล่องเรือชมหมู่บ้านประมงกับชีวิตประจำ วันของชาวประมง เป็นบ้านเรือนแพรวมมีคนแขมร เวียดนามและจาม(อีสลาม)มีโรงเรียนและโรงบาลลอยน้ำ  จากนั้นนำท่าน ช้อบปิ้งตลาดเก่า (พะษาจาะ) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเช่น เสื้อยืดพิมพ์เป็นรูปภาพของปราสาทต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแขมร ผ้าไหม เครื่องเงิน ไม้กับหินแกะสลัก เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย นำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก  จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง  ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด

  ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมืองเสียมราฐ) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Angkor Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

   

  Numbers-2-icon
     วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – มหาปราสาทนครวัด  เช้า : บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน  สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมากจำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ  ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่างๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็น สุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน
  เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร 

  จากนั้น เดินทางสู่  ปราสาทตาพรหม  ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร

  ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมการโชว์นาฏศิลป์ท้องถิ่น  หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ที่ไนท์มาร์เก็ต ตามอัธยาศัย

  นำท่านเข้าที่พัก City Angkor Hotel หรีบเทียบเท่า 4 ดาว

   

  Numbers-3-icon
     วันที่สาม : ช้อปปิ้งตลาดเก่า (พะษาจาะ) กรุงเทพฯ

   

  เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  เช็คเอาท์ ออกจากโรงแรมที่พัก ชมอนุสาวรีย์วิมานเอกราช และ วัดใหม่ (Wat Mai) ซากโครงกระดูกชาวเขมรที่เสียชีวิตในสมัยที่การสู้รบกับเขมรแดงในยุคของพอลพต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 – 2522 เป็นอนุสรณ์สถานความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ช้อบปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ (Phasar Ja) หรือ ตลาดต้นโพธิ์ หาซื้อของฝากและของที่ระลึก เช่น หินแกะสลัก, อัญมณี, เครื่องเงิน , ผ้ากอมม้า และ ปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร จากนั้นอำลาเมืองเสียมเรียบ เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

   

  12:50 น. : ออกเดินทางกลับ กรุงเทพ โดย สายการบิน Cambodian Air เที่ยวบินที่ K6700


  14.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

   

   

  *****************************************************

   

   หมายเหตุ  :    โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

  อัตราค่าบริการ : 01-03 ,  07-09 ,  08-10 , 14-16 , 15-17 ,  21-23 , 22-24 ,28-30 มิ.ย. , 29 มิ.ย. – 01 ก.ค.56 // 05-07 , 06-08  , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 ก.ค.56
  รายละเอียด ราคา/ท่าน
  ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 13,500 บาท
  เด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 13,000 บาท
  เด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 12,500 บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท

   

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วกรุ๊ป) ไป-กลับ (กรุงเทพฯ–เสียมเรียบ–กรุงเทพฯ) สารการบินคัมโบเดียอังกอแอร์
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
  • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
  • ค่าพาหนะที่ใช้นำเที่ยว
  • ค่าภาษีสนามบินไทย
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
  • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

   

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น / คนขับรถ ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

   

  หมายเหตุ

  1.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  2.    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  3.    บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  4.    การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  5.    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
  6.    กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  7.    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศพม่า

   

  เงื่อนไขการยกเลิก

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน     / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน    / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน    / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

   

  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคารกสิกรไทย MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม 613-2-09279-4
  ธนาคารกรุงเทพ MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค 906-0-06707-2
  ธนาคารไทยพาณิชย์ นายหลงยี กัน ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัล 402-1-07190-7

   

  สอบถามรายละเอียดการจองเพิ่มเติมได้ที่

  คุณ อ้อน
  โทร : 02-5783907-8

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *