อังกอร์ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน

 

  • Written by admin
  • มีนาคม 16, 2014 at 7:23 am
  • 0
อังกอร์ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ (รถ)(SC)      |      
เดินทาง โดยรถปรับอากาศ
ราคา 5,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
วันที่  5-7 , *12-14 , *13-15 , 25-27 เม.ย. 2557   5,900
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-จ.สระแก้ว (ตลาดโรงเกลือ)–เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ
05.00 คณะพร้อมกันที่ หมู่บ้านคาซ่าซิติ้ 2 (เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
05.30 เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถปรับอากาศ ä พร้อมบริการอาหารเช้าแบบปิกนิคบนรถ
09.00 ถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เข้าสู่ ปอยเปต มุ่งหน้าสู่ เสียมเรียบ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำเดินทางสู่โตนเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสรา ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นๆ อีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นความทรงจำ จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก Lin Ratanak Angkor Hotel  หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ปราสาทบันทายศรี– ปราสาทตาพรหม – นครธม – ปราสาทบายน-นครวัด
06.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี  เป็นปราสาทเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่น ๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “รัตนะชาติแห่งศิลปะขอม” ความเพลิดเพลินของการชมปราสาทนี้ คือการได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน ชมปราสาทตาพรหม  ปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ที่แทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ปราสาททำให้ช่วยประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช  เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่งเป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกันอันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิดโลกมนุษย์และจักรวาลเดินผ่านสู่ ประตูเมืองทิศใต้ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ปรางค์ปราสาทบายนทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข
15.30 ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1ใน 7 ของโลกปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1650–1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2โดยถวายเป็นพุทธบูชาชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย
18.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lin Ratanak Angkor Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เสียมเรียบ – วัดใหม่ -ตลาดซาจ๊ะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำชม วัดใหม่ บริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัวกระโหลกในสมัยเขมรแดงและชมทุ่งสังหาร ( KillingField ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าที่ท่านถูกใจฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ด่านปอยเปต  เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.00 เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปตตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมายจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *