เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน

 

 • Written by sanook
 • ตุลาคม 11, 2016 at 2:50 pm
 • 0
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน
รหัสโปรแกรมทัวร์ VNSP03      |      
เดินทาง เวียดเจ็ท แอร์ (VJ)
ราคา เริ่มต้น 13,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ

22-25 ตุลาคม 2559 >>>ราคา 13,900.- บาท/ท่าน

17-20 พฤศจิกายน/2-5 ธันวาคม 2559 >>>ราคา 14,900.- บาท/ท่าน

10-13 ธันวาคม 2559 >>>ราคา 16,900.- บาท/ท่าน


vnsp03-sgn-dli-muine-vj
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-นครโฮจิมินห์-มุยเน่
11.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ชั้น 4) เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท แอร์ (G) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน...
13.50 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ (นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VJ 802
15.20 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินยัตนครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง อันเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
- ที่พัก  เข้าที่พัก DOI DUONG HOTEL // PEACE RESORTหรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สอง มุยเน่-ทะเลทรายแดง-ลำธาร FAIRY STREAM ทะเลทรายขาว-เมือง ดาลัด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- หลังอาหาร นำท่านชมและสัมผัสความงดงามของทะเลทรายแดง ซึ่งเป็นเนินทรายกว้างใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีร้านอาหาร และตอนเย็นๆ จะมีเด็ก ๆนำแผ่นพลาสติกให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสไลด์บนเนินทราย จากนั้นเราไปเดินลุยน้ำกันที่ ซุยเตียน หรือ Fairly Stream เป็นธารน้ำสีแดง ขอแนะนำว่าหากใครจะมาเที่ยวที่นี่ให้ใส่ร้องเท้าแตะ จะสะดวกที่สุด โดยการเดินทวนลำธารขึ้นไปเรื่อย ๆ  เหยียบทรายในลำคลองชวนให้นึกถึงสมัยเด็กๆ ซุยเตียน เกิดจากการกัดเซาะของน้ำ ที่ระยะเวลาผ่านมานานมากจึงเกิดเป็นร่องน้ำและเกิดรอยกัดเซาะที่มีสีสันจากทรายที่สวยงาม จากนั้นนำทุกท่านสู่ ทะเลทรายขาว ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลทรายแดงประมาณ 15 กม. โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ซึ่งทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มีแหล่งน้ำจืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป และเป็นจุดหนึ่งที่ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เราสอง สามคน” ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดง ดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดของเวียดนาม เนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 14-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexandra Yersin  ได้ค้นพบเมืองดาลัดและเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส จนได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปารีสตะวันออก”  (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) สองข้างทางมีความร่มรื่นมาก
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สาม Crazy House -นั่งกระเช้าไฟฟ้า-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-น้ำตกดาทันลา (นั่งรถราง)-หุบเขาแห่งความรัก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- หลังอาหาร นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in Wonderland” จากนั้นนำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์” ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิว ให้เวลาท่านได้ชมและถ่ายรูปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน วังที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ในยามที่พระองค์เด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมืองดาลัด ที่นี่นับว่าเป็นพระราชวังหลังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจอีกด้วย!!
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ชมและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติคของเมืองดาลัด สมควรแก่เวลา นำท่าน นั่งรถราง  (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านพักผ่อนกับธรรมชาติที่ หุบเขาแห่งความรัก (Thung Lung Tinh Yeu : Valley of Love) ที่นี่เคยเป็นผืนป่าที่จักรพรรดิ์เบ๋าได๋ทรงเคยเข้ามาล่าสัตว์เมื่อในอดีต มีทะเลสาบตรงกลาง ห้อมล้อมด้วยเนินเขาเล็กๆปัจจุบันได้ทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- ที่พัก CAM DO HOTEL // NGOC PHAT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สี่ ดาลัด-นครโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ศาลาไปรษณีย์กลาง -ตลาดเบนทัน กรุงเทพฯ
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ สนามบินเมืองดาลัด
09.20 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VJ 331
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- จากนั้นนําท่านชม โบสถ์นอร์ทเธอดาม เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2420 ซึ่งใช้เวลาสร้างกว่า 6 ปีโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งใน     เวียดนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี และใกล้ๆกันนําท่านชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมของ ไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่สุดของเวียดนาม ออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสเป็นศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2439 และสำเร็จเสร็จสิ้นลงในปี พ.ศ. 2444 ผู้ออกแบบไปรษณีย์แห่งนี้คือ Gustave Eiffel สถาปนิกระดับโลกไปรษณีย์กลางแห่งนี้ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยทว่ามั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมายต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ จากนั้นผ่านชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลาว่าการ ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ตลาดเบนทัน กับสินค้าราคาถูก จนถึงเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ VJ 805
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…
 • อัตรานี้รวม

  -ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
  -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง-ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) //
  -ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
  -ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
  -ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
  -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
  -ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
  -ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  อัตรานี้ไม่รวม

  -ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์)
  -ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
  -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
  – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท

  พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเพื่อการสำรองที่นั่ง

  • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
  • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วันทำการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น

  เอกสารเดินทาง       

  1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
  2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
  3.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
  2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
  3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 20 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
  6.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
  7. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *