01 (TL)ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (โดยรถ)

 

 • Written by not
 • มิถุนายน 3, 2013 at 8:34 am
 • 0
01 (TL)ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน (โดยรถ)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 01 (TL)      |      
เดินทาง มุ่งสู่ อุบลราชธานี (โดยรถ Commuter Vip) หรือรถโค้ชปรับอากาศ
ราคา 7,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
 • นำท่านเดินทางสู่ ปากเซ วัดภูจำปาสัก น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดผาส้วม ไร่ชา ลาวใต้


   

  Numbers-1-icon วันแรก : กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี


  20.00 น. : 
  เดินทางออกจาก กรุงเทพ มุ่งสู่ อุบลราชธานี (โดยรถ Commuter Vip) หรือรถโค้ชปรับอากาศ (ปรับตามจำนวนคน) เข้าประเทศลาว

   

  Numbers-2-icon วันที่สอง : ช่องเม็ก – ปากเซ – วัดภูจำปาสัก

   

  05.00 น. : ถึง เมืองอุบลฯ นำคณะท่านเข้าอาบน้ำ และอิสระในการทำธุระส่วนตัว จากนั้นนำคณะไป รับประทานอาหารเช้า สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ ด่านช่องเม็ก  ทำพิธีการผ่านแดนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น มุ่งหน้าสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

  เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  13.00 น. : นำคณะไปยังริมแม่น้ำโขง ข้ามแพขนานยนต์เพื่อที่จะที่เดินทางสู่เมืองเก่าจำปาสัก แวะชมพิพิธภัณฑ์โบราณ จากนั้นเข้าชมความงามของปราสาทวัดภู เป็นศาสนสถานโบราณที่ตั้งอยู่ ณ เชิงเขา “ภูศิวลึงค์” ชมภาพแกะสลัก “ตรีมูรติ” และต้นจำปาที่มีอายุกว่า 100 ปี ด้านบนมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ดื่มเพื่อเป็นศิริมงคลหรือจะนำกลับมาฝากญาติทางบ้านก็ได้

  17.00 น. : เดินทางกลับที่พัก เมืองปากเซ

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมจำปาสัก พาเลส หรือระดับเทียบเท่า

  ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ เดินเที่ยว เมืองปากเซ

   

  Numbers-3-icon วันที่สาม : น้ำตกหลี่ผี – คอนพะเพ็ง

   

  07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  08.00 น. : เดินทางไป ชม มหานทีสี่พันดอน โดยเดินทางไปนั่งเรือที่ท่าเรือเพียงดี  ลงเรือหางยาวมุ่งหน้าไปยังเกาะดอนเด็ด ต่อด้วยรถ 5 แถว เข้าไปเกาะดอนคอน เป็นที่ตั้งของ น้ำตกหลี่ผี  ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ, สะพานรถไฟของฝรั่งเศส และธรรมชาติ ท้องนา ป่าเขา และ ชมวิถีชีวิตของชาวลาวที่อาศัยอยู่บนเกาะอย่างเรียบง่าย

  12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ที่ดอนคอน ริมแม่น้ำโขง

  หลังอาหารนำคณะท่านไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง พลังแห่งแม่น้ำโขงที่ก่อเกิดน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์ จนได้รับการขนานนามว่ายิ่งใหญ่เสมือน”ไนแองการาแห่งเอเซีย” อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก หรือจะช้อปปิ้งของฝากก็ได้

  15.00 : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ เมืองปากเซ

  17.00 : บริการอาหารค่ำ อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ เดินเที่ยวเมืองปากเซอีกรอบ

   

  Numbers-4-icon วันที่สี่ : ปากเซ – ผาส้วม – ตาดฟาน – ไร่ชา


  เช้า
  : รับประทานอาหารเช้า

  เก็บกระเป๋า และนำฝากไว้ที่โรงแรม จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ชมความงามของ สายน้ำที่ทิ้งตัวจากที่สูง สมควรแก่เวลาเดินทางต่อ แวะชมไร่ชา – กาแฟ พร้อมชมการสาธิตการคั่วกาแฟของชาวบ้าน จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกตาดผาส้วม นำเที่ยว ชมหมู่บ้านชนเผ่าลาวสูง พักผ่อนถ่ายรูปกันตามสบาย

  เที่ยง : อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดเช้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหมลาว , เครื่องเงิน , เครื่องจักรสานและอื่นๆ พร้อมชมวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของชาวลาว

  15.00 น. : อำลา เมืองปากเซ ออกเดินทางกลับสู่ ด่านชายแดนช่องเม็ก แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก กลับประเทศไทย

  18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

   

  ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

  อัตราค่าบริการ : 
  กรุ๊ป 8-9 ท่าน
  7,900.- บาท
  กรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป
  6,900.- บาท
  กรุ๊ป 40 ท่านขึ้นไป
  6,500.- บาท

   

  ***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ท้องถิ่น
  พูดไทยได้คอยบริการ)
  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
  3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
  4. กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

  อัตรานี้รวม

  1. ค่าธรรมเนียมเข้าออกไทย – ลาว
  2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ( ตามที่ระบุ)
  3. ค่าอาหาร 9 มื้อ และอาหารว่างระหว่างการเดินทาง
  4. ค่าที่พักระดับสามดาว 2 คืน
  5. ค่าเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมัน หรือ ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
  6. ค่ามัคคุเทศก์ระหว่างการท่องเที่ยว และค่าอนุญาติท่องเที่ยวประเทศลาว
  7. ค่าสต๊าฟจาก กทม.
  8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

   

  อัตรานี้ไม่รวม

  1. ค่าอาหารส่วนตัวที่สั่งเพิ่มบนโต๊ะมื้ออาหาร รวมถึง เบียร์ และ น้ำอัดลม
  2. จักรยานเช่า ฯลฯ
  3. กรณีนอนเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 บาท
  4. ทริปคนขับรถและไกด์ สต๊าฟ แล้วแต่ท่านจะพิจารณา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาศต่อไป

  เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน

  เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
  – หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
  – ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

  เงื่อนไขการยกเลิก
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  3. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
  เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
  6. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

   

  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคารกสิกรไทย MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม 613-2-09279-4
  ธนาคารกรุงเทพ MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค 906-0-06707-2
  ธนาคารไทยพาณิชย์ นายหลงยี กัน ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัล 402-1-07190-7

  สอบถามรายละเอียดการจองเพิ่มเติมได้ที่

  คุณ อ้อน
  โทร : 02-5783907-8


 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *