02 (TL)เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน (โดยรถ)

 

 • Written by not
 • มิถุนายน 4, 2013 at 9:57 am
 • 0
02 (TL)เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน (โดยรถ)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 02 (TL)      |      
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ
ราคา 9,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
 • ปากเซ วัดภูจำปาสัก น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ตาดฟาน ตาดผาส้วม ไร่ชา ลาวใต้


  Numbers-1-icon วันแรก : กรุงเทพฯ – หนองคาย


  19.00 น. : 
  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

  20.00 น. : เดินทางมุ่งสู่ จ.หนองคาย  โดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเข้าสู่ประเทศลาว

   

  Numbers-1-icon วันที่แรก : หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง


  06.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

  นำคณะไปที่ด่าน ตม.หนองคาย สู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว จ.หนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวภายในกำแพงนครเวียงจันทน์ ชมพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุที่ใหญ่และสวยงาม ที่สุดในประเทศลาว,ผ่านประตูชัย ประตูที่มีสถาปัตยกรรมร่วม 3 สมัย คือ ไทย ลาว ฝรั่งเศส, หอพระแก้วสถานที่ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเดิม

  เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ แบบบุฟเฟ่ต์ ร้านกุ้งเผาดอนจันทน์

  หลังอาหารนำท่านเดินทางไปเมืองวังเวียง ถ้ามีเวลานำท่านชมถ้ำจัง ถ้ำที่มีน้ำแร่บริสุทธิ์ เชิญอาบน้ำแร่ที่ไหลมาจากใต้ถ้ำ และยังเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม อากาศถ่ายเทบริสุทธิ์ ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร, ชมผาตั้ง ผาที่โผล่ขึ้นมากลางหมู่บ้าน พร้อมชมแม่น้ำซองที่ไหลจากภูเขาผ่านหมู่บ้าน

  ค่ำ : บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  หลังรับประทานอาหารค่ำ ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านานจนกระทึ่งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อกันมาเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล ตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมทวีสุข หรือระดับ เทียบเท่า  

   

  Numbers-2-icon วันที่สอง : วังเวียง – หลวงพระบาง – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี

   

  เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  หลังอาหารเดินทางสู่ หลวงพระบาง  250 กม.(ความเร็วรถ 60-80 กม/ชม) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ผ่านหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น แม้ว, ม้ง, กะเหรี่ยง ฯลฯ ชมการทำ นาบนยอดเขา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาชมบรรยากาศอันงดงามของเส้นทางที่ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดสายหนึ่งในเอเชีย

  เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ กิ่วกระจำ

  ถึง หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศลาว  นำท่านชมวัดวิชุน เพื่อนมัสการพระธาตุหมากโม พระธาตุรูปแตงโมผ่าซีก เคยมีการค้นพบพระพุทธรูปทองคำและเครื่องทองเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านชมวัดเชียงทอง สุดยอดสถาปัตยกรรมล้านช้าง ชมวิหารประดับกระจกหอพระนอน ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดที่งดงาม ขนาดเท่าคนจริง ชมโรงเมี้ยนโกศ ซึ่งเป็นโรงเก็บราชรถ และพระโกศที่ใช้ในพระราชพิธีศพของอดีตเจ้ามหาชีวิต ชมภาพแกะสลักไม้เรื่องรามเกียรติ์ โดยเพียะตัน ศิลปินแห่งชาติลาว ซึ่งเป็นศิลปินที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงชื่นชม และยกย่องอย่างยิ่ง นมัสการพระธาตุพูสี (บันได 327 ขั้น) เพื่อชมทัศนียภาพรอบๆ เมือง และดื่มด่ำไปกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์อัสดง นำท่านเดินตลาดมืด หรือถนนข้าวเหนียงลาวตามอัธยาศัย

  ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารหลวงพระบาง

  นำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรมมณีพร หรือระดับเทียบเท่า

  พักผ่อนตามอัธยาศัยหรืออยากออกไปเที่ยวเธค วัฒนธรรม (บัดสลบ) ก็ไม่ว่ากัน


  Numbers-3-icon วันที่สาม : พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – หมู่บ้านต้มเหล้า – ถ้ำติ่ง


  06.00 น.
  : เชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร “ข้าวเหนียว” สำหรับท่านที่สนใจ ตื่นเช้าไปตลาด เตรียมข้าวเหนียว และของแห้ง ฝ่ายหญิงนุ่งซิ่นพร้อมผ้าพาดบ่า ผู้ชายใช้ผ้าขาวม้าพาดบ่า ใส่บาตร เดินชมตลาดตามอัธยาศัย

  07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำชมพระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์ที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสร้างไห เพื่อลงเรือไปชมถ้ำติ่งถ้ำริมน้ำโขง มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ ทั้งพระไม้ และโลหะกว่าเจ็ดพันองค์ วางเรียงรายตามซอกหลืบหิน ผลงานสะสมกว่าเจ็ดร้อยปี ซึ่งผู้ศรัทธานำมาถวายเป็นพุทธบูชาตามโบราณราชประเพณีเจ้ามหาชีวิต ทุกพระองค์จะต้องเสด็จมารดน้ำฟังธรรมในวันสงกรานต์ทุกปี กลับสู่หมู่บ้านสร้างไหเพื่อดูกรรมวิธีผลิตเหล้าขาวลาวจากข้าวเหนียว ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน พร้อมเลือกซื้อผ้าไหมลาวราคาย่อมเยา

  เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางไปชม หมู่บ้านสร้างฆ้อง ชมการทอผ้าและการทำกระดาษสาที่บ้านางบัวลัย พร้อมชมการสาธิตการทำกระดาษสา

  สู่ บ้านผานม หมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านของชาวลื้อ เชิญท่านเลือกซื้อผ้าไหม, ผ้าฝ้าย และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมา จำหน่ายได้ในราคาย่อมเยา

  ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ร้านหลวงพระบาง

  นำท่านเดิน ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียงลาว ตามอัธยาศัย พักผ่อนตามอัธยาศัย…

   

  Numbers-4-icon วันที่สี่ : หลวงพระบาง – เวียงจันทน์ – หนองคาย

   

  เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เวียงจันทน์

  เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ  “วังเวียง”

  เดินทางถึงด่าน ตม.ลาว ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แวะดิวตี้ฟรี ซื้อของฝาก เช่น เหล้าจากต่างประเทศ, ไวน์จากฝรั่งเศสหรือจากจีน, ไม้มุกเวียดนาม,บุหรี่จากต่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมายในราคาถูกกว่าบ้านเรา จากนั้นเดินทางกลับประเทศไทย ถ้ามีเวลา นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ตลาดท่าเสด็จหนองคาย เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่มาจากอินโดจีนได้ตามอัธยาศัย
  17.30 น. : อาหารเย็นแบบเวียดนาม ณ ร้านพรแหนมเนือง

  จากนั้นนำส่งคณะเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  Numbers-5-icon วันที่ห้า : กลับกรุงเทพฯ

   

  05.00 น. : กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   

  ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

  อัตราค่าบริการ : **19 – 24 มิ.ย. / 19 – 24 ก.ค. / 16 – 20 ต.ค. 56**
  ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
  9,900.- บาท
  ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
  -.- บาท
  ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
  -.- บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม
  -.- บาท

  ***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ท้องถิ่น
  พูดไทยได้คอยบริการ)
  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
  3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
  4. กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

  อัตรานี้รวม

  1. ค่าธรรมเนียมเข้าออกไทย – ลาว
  2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ ( ตามที่ระบุ)
  3. ค่าอาหาร 9 มื้อ และอาหารว่างระหว่างการเดินทาง
  4. ค่าที่พักระดับสามดาว 2 คืน
  5. ค่าเช่ารถตู้ พร้อมน้ำมัน หรือ ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
  6. ค่ามัคคุเทศก์ระหว่างการท่องเที่ยว และค่าอนุญาติท่องเที่ยวประเทศลาว
  7. ค่าสต๊าฟจาก กทม.
  8. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

   

  อัตรานี้ไม่รวม

  1. ค่าอาหารส่วนตัวที่สั่งเพิ่มบนโต๊ะมื้ออาหาร รวมถึง เบียร์ และ น้ำอัดลม
  2. จักรยานเช่า ฯลฯ
  3. กรณีนอนเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 บาท
  4. ทริปคนขับรถและไกด์ สต๊าฟ แล้วแต่ท่านจะพิจารณา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาศต่อไป

  เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วัน

  เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
  – หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
  – ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

  เงื่อนไขการยกเลิก
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  3. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
  เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
  6. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคารกสิกรไทย MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม 613-2-09279-4
  ธนาคารกรุงเทพ MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค 906-0-06707-2
  ธนาคารไทยพาณิชย์ นายหลงยี กัน ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัล 402-1-07190-7

  สอบถามรายละเอียดการจองเพิ่มเติมได้ที่

  คุณ อ้อน
  โทร : 02-5783907-8


 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *