03 (BS) เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LF)

 

 • Written by not
 • กรกฎาคม 25, 2013 at 7:44 am
 • 0
03 (BS) เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LF)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 03 (BS)      |      
เดินทาง โดย สายการบิน LAO CENTRAL AIRLINE
ราคา 15,700 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลก อันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง


   

  Numbers-1-icon วันแรก : กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-หอพิพิธภัณฑ์-วัดสีสะเกด-เวียงจันทน์-วังเวียง


  08.00 น. : 
  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น4 ประตูทางเข้าที่ 6  แถว K สายการบินลาวเซ็นทรัล แอร์ไลน์ (LF) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ

  10.25 น. : เหินฟ้าสู่ เวียงจันทน์  โดย สายการบิน LAO CENTRAL AIRLINE เที่ยวบินที่ LF 066

  11.25 น. : ถึง สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านสักการะ พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ชม วัดสีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง

  16.00 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหมายเลข 13 เหนือ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง) วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง บรรยากาศของธรรมชาติยามเย็นที่ริมน้ำซองขณะที่แสงสีทองสุดท้ายของพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าทาบทอทิวเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งเป็นภาพที่งดยิ่ง วังเวียงได้ฉายาว่า“กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

  19.30 น. : ถึง เมืองวังเวียง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

  ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  พักที่ โรงแรมทวีสุข หรือเทียบเท่า

   

  Numbers-2-icon วันที่สอง : วังเวียง-พูคูน-กิ่วกะจำ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี  – พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาซาร์ 

   

  06.30 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  07.30 น. : อำลาเมืองวังเวียงเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง (230 กม.) ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ด้านหน้าของภูเขามีน้ำซองไหลผ่าน ภูเขารูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อนสวยงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปเทือกเขาสวยงาม รถวิ่งผ่านกาสี ภูพระเจ้า ศาลาภูคูณ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง และแขวงเวียงจันทน์  ถึงบ้านกิ่วกะจำบนยอดภูเบี้ย  ซึ่งสูงจากระดับ น้ำทะเลประมาณ 2,300 เมตร  หยุดพักเข้าห้องน้ำจากนั้นเดินทางต่อ

  เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย : เดินทางถึง เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยองค์การ UNESCOได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม เดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี   ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบางหากไม่ได้ขึ้นสักการะพระธาตุ ก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบางสองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน   มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง จากนั้นเดินชมตลาดไนท์ (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

  ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก โรงแรมซันเวย์ / โรงแรมวังไผ่คำ / โรงแรมมิตตะพาบ 2  หรือเทียบเท่า

   

  Numbers-3-icon วันที่สาม : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์(พระราชวังเก่า)-บ้านช่างไห่-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง เวียงจันทน์ – กรุงเทพฯ

   

  05.30 น. : ตื่นแต่เช้า ร่วมทำบุญใส่บาตร กับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา   ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข  ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไป ชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

  07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

  จากนั้นเดินทางสู่ บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย  และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย แล้วนำท่าน ลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

  เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปะ กรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง แล้วชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

  17.15 : เหินฟ้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ โดย สายการบิน LAO CENTRAL AIRLINES  เที่ยวบินที่ LF 072

  17.45 : ถึง สนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  18.45 น. : เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน LAO CENTRAL AIRLINES เที่ยวบินที่ LF 068

  19.45 น. : ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

   

   

  ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

  อัตราค่าบริการ :
  ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
  15,700.- บาท
  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
  15,700.- บาท
  เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
  15,000.- บาท
  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  3,000.- บาท

   

  ***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
  1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่ส่งสนามบิน และไกด์ท้องถิ่น
  พูดไทยได้คอยบริการ)
  2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
  3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
  4. กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ // หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าภาษีสนามบิน
  • ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
  • ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
  •  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ / ค่าข้าวเหนียวตักบาตร,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
  เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 10 วันเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
  – หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
  – ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเงื่อนไขการยกเลิก
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  3. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
  เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  4. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
  5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
  6. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

   

  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคารกสิกรไทย MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม 613-2-09279-4
  ธนาคารกรุงเทพ MR.RONGYE GAN ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค 906-0-06707-2
  ธนาคารไทยพาณิชย์ นายหลงยี กัน ออมทรัพย์ สาขาเดอะคริสตัล 402-1-07190-7

  สอบถามรายละเอียดการจองเพิ่มเติมได้ที่

  คุณ อ้อน
  โทร : 02-5783907-8


 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *