CHA003 เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว 6วัน 5คืน (TG)

 

  • Written by admin
  • มีนาคม 13, 2015 at 7:47 am
  • 0
CHA003 เฉิงตู-จิ่วไจ้โกว 6วัน 5คืน (TG)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 67BW      |      
เดินทาง สายการบินไทย (TG)
ราคา 42,900 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – เฉิงตู - เม่าเสี้ยน
07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ของ คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

10.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.25 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมลฑลเสฉวน นำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

-

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เม่าเสี้ยน - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - จิ่วไจ้โกว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

-

จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางไปยัง อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) ชมอุทยานที่ทางองค์การยูเนสโก ประกาศรับรอง ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  เมื่อปี ค.ศ. 1992 เป็นอุทยานและธารสวรรค์ ที่ซ่อนตัวในขุนเขาสูง 2,500 เมตร และมีความยาว 3.5 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากการตกตะกอน ของแคลเซี่ยม สีเหลืองที่ละลาย อยู่ในธารน้ำ ที่ไหลมาจากภูเขาหิมะ ลงมารวมกัน บางแห่งเป็นสระน้ำ บึง ขั้นบันได และมีความสลับซับซ้อน เมื่อมองลงมาจากบนหุบเขา จะเป็นมังกรสีเหลือง ลดเลี้ยวเคี้ยวคด น้ำที่สะท้อนแสง ดูเหมือนเกล็ดมังกร ราวกับมีชีวิตชีวา ให้ท่านสามารถเดินข้ามสะพาน ระหว่างหุบเขาและสัมผัสกับธรรมชาติ อันงดงามอย่างใกล้ชิด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานจิ่วไจ้โกว ที่ทางองค์การยูเนสโก ประกาศรับรองเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1992 ให้ท่านชมทัศนียภาพ สองข้างทาง เดินทางถึง จิ่วไจ้โกว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

-

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIUZHAI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อุทยานจิ่วไจ้โกว(เต็มวัน) รถเหมาในอุทยาน-โชว์ทิเบต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

-

นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (รถเหมาในอุทยาน) เป็นอุทยานและธารสวรรค์ ที่ซ่อนตัวในขุนเขาสูง 2,500 เมตร  ซึ่งได้รับการขนานนามว่า หุบเขาแห่งชาวธิเบตเก้าหมู่บ้าน ชมความงามของ ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก จึงมีความงดงาม ดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิต พื้นน้ำในทะเลสาบ ที่มีสีฟ้าและสีเขียวใส มองแล้วชวนให้หลงใหลยิ่งนัก ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปรารถนาที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม ให้ท่านชมอุทยานสวรรค์ ทะเลสาบลีฟเลค ทะเลสาบไผ่ และทะเลสาบกระจก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ในอุทยาน

บ่าย

นำท่านเดินทางชม อุทยานจิ่วไจ้โกว ให้ท่านสัมผัสกับธรรมชาติ อีกฟากหนึ่งของอุทยาน ชมทะเลสาบที่ใสดังกระจก สวอนเลค  แพนด้าเลค เดินทางสู่ อุทยานธารสวรรค์สีน้ำเงิน ที่งดงามที่สุดในโลกอีกครั้ง ชมทะเลสาบ 5 สี ที่มีตำนานเล่าว่า “ต้าเกอ” ผู้มีชีวิตเป็นอมตะตกหลุมรัก ซึ่งกันและกันกับนางฟ้าบนสวรรค์ “อู่นัวเซอโหม่” ต้าเกอมอบกระจกให้เป็นของกำนัล แต่อู่นัวเซอโหม่ ทำกระจกนี้ตกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งต่อมากลายเป็น ทะเลสาบน้อยใหญ่ 108 แห่ง เกิดเป็นทะเลสาบ 5 สี ที่มีน้ำใสสีฟ้าจนเห็นพื้นทะเล สลับกับแนวทิวเขา ที่เริ่มเปลี่ยนสีทั้งหุบเขา ชมความงามมหัศจรรย์ ของน้ำตกไข่มุก และน้ำตกอีกมากมาย  ที่มาจากการละลาย ของหิมะบนภูเขา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

-

นำท่านชมอันตื่นตากับ โชว์ทิเบต อันตระการตา

-

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JIUZHAI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ จิ่วไจ้โกว-ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม  

-

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขต อ.ซงพาน ผ่านชมเมืองซงพาน ซึ่งเคยเป็นตลาดชายแดน และป้อมปราการทาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ถือว่าเป็นเขตแดน และตลาดชายแดน ระหว่างชาวฮั่นและชาวธิเบต ซึ่งชาวฮั่นจะนำใบชา ข้าวและผ้า ไปและม้า วัว หนังและขนสัตว์ ผ่านชมซุ้มประตู และแนวกำแพงเมือง ที่สร้างตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์หมิง สมควรแก่เวลานำท่านผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดังเทอควอยซ์ บนที่ราบสูงสลับด้วย แนวทิวเขา  ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว และได้กลืนหมู่บ้าน ทั้งหมู่บ้านจมอยู่ใต้ทะเล และมีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 ราย ให้ท่านแวะถ่ายภาพ เก็บไว้เป็นที่ระลึก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่นที่สุด ของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศ รายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศ ที่เหมาะสมต่อการประกอบ อาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาว ที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่ง เป็นชนกลุ่มน้อย เชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่ , ธิเบต , เมี้ยว , หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่ มีถิ่นฐาน อยู่ในเขตปกครองตนเอง ของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลาง ของการเดินทางทั้งทาง อากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลาง ทางด้านเศรษฐกิจ , วัฒนธรรมและการปกครอง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

-

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษหมีแพนด้า-ศาลเจ้า 3 ก๊ก-ถนนโบราณจิ่นหลี-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม  

-

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เข้าไปชมข้างใน ศูนย์เพาะเลี้ยงหมีแพนด้า เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยาก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ ของประเทศจีน อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็น สถานที่ศึกษาหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน และชมความน่ารัก  พร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ของเหล่าหมีแพนด้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าขงเบ้ง หรือ อู่โหวฉือ ซึ่งสร้างขึ้นโดย พระราชบัญชาของกษัตริย์ แห่งอาณาจักรเฉิง ปลายราชวงศ์จิ๋นประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว  ชมสุสานเล่าปี่ และรูปปั้นขุนนาง และขุนศึกของภาพยนตร์ เรื่องดังสามก๊ก เช่น เล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย และทหารเอกหลายสิบนาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ถนนโบราณจิ่นหลี เป็นถนนคนเดินที่ รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ ไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าตต่างๆมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

-

หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ที่ใช้ศิลปะการแสดงชั้นสูง ประจำมณฑลเสฉวน และของประเทศจีน ท่านจะได้สัมผัส กับความแปลกใหม่  และตื้นเต้นเร้าใจ ตลอดการแสดง)   

-

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก เฉิงตู-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ส่งสนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-

จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน มีสินค้า อาทิเช่น กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าที่ระลึกอื่นๆ มากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  แบบตุ๋นยาจีน

บ่าย

สมควรแก่เวลา  ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินเมืองเฉิงตู

15.30 น.

อำลา เมืองเฉินตู ออกเดินทาง โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619

17.35 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ ไปแสนนาน

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *