GA001 มนต์เสน่ห์…บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA)

 

  • Written by admin
  • มกราคม 28, 2015 at 9:46 am
  • 0
GA001 มนต์เสน่ห์…บาหลี  4 วัน 3 คืน (GA)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 22HML      |      
เดินทาง การ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)
ราคา 23,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
6551

กำหนดการเดินทาง :  19-22 พ.ย.58//10-13 ธ.ค. 58

ราคา : 23,999 บาท

 


รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์ (บาหลี) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท – หาดจิมบารัน (-/-/D)
04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ให้ท่านก่อนเดินทาง

06.35 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ จาก้าตาร์ โดย สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)

09:55 น.

ถึง สนามบินจาการ์ต้า เพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)

11:25น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดย สายการบินการูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA408 (อาหารบนเครื่อง)

14:25 น.

เดินทางถึง สนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้า แห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถชมความงาม และแบบการสร้าง อันแปลกตา ของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด  ณ หาดจิมบารัน 

-

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – คูต้า (B/L/D)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

-

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง ผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ Tabanan  ชมทัศนียภาพสองข้างทาง การทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลูกเรียงราย แบบทำนาขั้นบันได ผ่านชม “ ปุระ” อันงดงามของบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหาร Taman Ayun  พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี วัดทามาอายุน (เม็งวี)  The Royal  temple of Mengwi  อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระ อันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)

-

หลังอาหารนำท่าน ชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่ วัดเบราตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้ และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านคูต้า แหล่งกำเนิด ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของบาหลี

เย็น

บริการอาหารเย็น  ณ หาดจิมบารัน

-

พักที่ HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ระบำบารองแดนซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด (B/L/D)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

-

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลี เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่ง ของชาวบาหลี ที่เชื่อว่าเมื่อมีความดี แล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุล จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำ ผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อ มาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยม ที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกสิ้นค้าจากโรงงานกาแฟ ก่อนเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งใน อาณาจักรยุคต้นๆ บนเกาะบาหลี

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี

-

หลังอาหาร นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจาก การยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟ ที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร หลังจากนั้นเดินทางสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา  ในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ จะสามารถรักษาโรคภัย และจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงาม กับการตกแต่งวัดในแบบ สไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์ โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของ อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านอูบุด แหล่งกำเนิดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย สนุกกับการต่อราคา ซื้อของฝากกับแม่ค้า

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

-

พักที่ HARRIS SUNSETROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ (B/-/-)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

-

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

13.40-14.35 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพ  แวะต่อเครื่องที่ จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 409

16.40-20.10 น.

เดินทางจาก จากาต้าร์ สู่ กรุงเทพ โดย สายการบินการ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 864

20.10 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GA001 มนต์เสน่ห์..บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA)

 

  • Written by admin
  • กันยายน 2, 2014 at 9:45 am
  • 0
GA001 มนต์เสน่ห์..บาหลี 4 วัน 3 คืน (GA)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 17HM      |      
เดินทาง โดย สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย
ราคา 23,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ

19-22 พ.ย.58//10-13 ธ.ค. 58

ราคา 23,999 บาท
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี)
12.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
14.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จาก้าตาร์ โดย สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867 (อาหารบนเครื่อง)
17.30 น. ถึง สนามบินจาการ์ต้า เพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
20.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดย สายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA140 (อาหารบนเครื่อง)
23.30 น. เดินทางถึง สนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ
ค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL , ASTONDENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง วัดเม็งวี – ทะเลสาบเบดูกัลป์ – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
- นำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ Tabanan ชมทัศนียภาพสองข้างทาง การทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลูกเรียงรายแบบทำนาขั้นบันได ผ่านชม “ปุระ” อันงดงามของบาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วิหาร Taman Ayunพบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน (เม็งวี) The Royal temple of Mengwi อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีสร้างในคริสต์ศตวรรษที่17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ บริเวณวัดอันงดงาม หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล เทือกเขาที่งดงาม อากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมสวนผลไม้, ผัก, ต้นไม้ต่างๆทัศนียภาพของบาหลี ระหว่างขึ้นบนเทือกเขาเบดูกัล หมู่บ้านดัชท์และปุระอันงดงามสองข้างทางขึ้นภูเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
บ่าย นำท่านชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่ วัดเบระตาน ให้ท่านได้พักผ่อนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมแท่นบูชาพระศิวะและ สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี ชมหลังจากนั้น นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อทวิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดียท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนักยาม
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน
- จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย HARRIS SUNSETROAD HOTEL,ASTONDENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม บารองแดนซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ – อูบุด – คูต้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบาหลี ที่เชื่อว่าเมื่อมีความดีแล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุลจากนั้นเดินทางไป Topatiชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกสิ้นค้าจากโรงงานกาแฟ ก่อนเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานีตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี
บ่าย นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุลสร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลีปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหารจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านอูบุดแหล่งกำเนิดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี นำท่าน ช้อปปิ้งต่อที่ คูต้าเซนเตอร์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL, ASTONDENPASAR HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (หรืออาหารกล่อง)
- ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
08.05-09.00 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ แวะต่อเครื่องที่ จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 403
12.45-16.15 น. เดินทางจาก จากาต้าร์ สู่ กรุงเทพ โดย สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 868
16.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *