GA001A มนต์เสน่ห์…บาหลี 3 วัน 2 คืน(GA)

 

  • Written by admin
  • มิถุนายน 24, 2015 at 9:08 am
  • 0
GA001A มนต์เสน่ห์…บาหลี  3 วัน 2 คืน(GA)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 23HML      |      
เดินทาง การ์รูด้าอินโดนีเซีย (GA)
ราคา 22,999 บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
ga01a1

กำหนดการเดินทาง:  5 – 7, 10 – 12 ธ.ค. 58

ราคา: 22,900 บาท


รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ–กรุงเทพฯ–จาการ์ต้า–เดนพาซาร์(บาหลี) –วิหารทานาล็อท-หาดจิมบารัน
04.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
06.35 น. นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 865 (อาหารบนเครื่อง)
10.10 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
12.10 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA208 (อาหารบเครื่อง)
13.30 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อนุสาวรีย์ MAHAPHARATA MONUMENT  นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณสร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่11ซึ่งสร้างไว้ริมมหาสมุทรอินเดียท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนัก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารซีฟู๊ด  ณ หาดจิมบารัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HARRIS SUNSETROAD HOTEL ASTONDENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง วัดหลวง เบซากี – คิมตามณี – วัดถ้ำช้าง – อุบุด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัด Besakih ไม่แน่ชัดนัด ว่ากันว่าเป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยวัดจากอายุของหินแล้วอาจเก่าถึง 2,000 ปี ส่วนหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่พบว่ากล่าวถึงวัดแห่งนี้มีอายุในปี ค.ศ. 913 โดยระบุว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู จากนั้นวัดก็ถูกใช้เป็นวัดหลวงของราชวงศ์ที่ปกครองบาหลีมาโดยตลอดชื่อของวัดว่ากันว่ามาจากคำว่า Basuki ที่แถลงมาจากคำว่า Wasuki หรือ Vasuki ในภาษาสันสกฤต (ซึ่งก็หมายถึง “พญานาควาสุกรี” ที่อยู่ในตำนานศาสนาฮินดูตอนเกษียณสมุทรนั่นเอง) แต่ความหมายในภาษาชวานั้นหมายความว่า “ปลอดภัย เดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานีตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือ วัดถ้ำช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกสมปราถนา นำท่านหลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์  ธีร์ตะอัมปุล (เทมภัคศิริงค์) สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย HARRIS SUNSETROAD HOTEL,ASTONDENPASAR HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สาม ช็อบปีงกูต้า - เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งย่านอูบุดแหล่งกำเนิดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี นำท่าน ช้อปปิ้งต่อที่ คูต้าเซนเตอร์ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.55-14.35 น. เดินทางสู่กรุงเทพ  แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 409
16.40-20.10 น. เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 864
20.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *