IND003B แคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน (AI)

 

  • Written by admin
  • สิงหาคม 6, 2015 at 7:15 am
  • 0
IND003B แคชเมียร์ 7 วัน 6 คืน (AI)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 23HM      |      
เดินทาง แอร์ อินเดีย – AIR INDIA [AI]
ราคา 46,900.- บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
1  

กำหนดวันเดินทาง :19–25ก.ย.58/23–29ต.ค.58/21–27พ.ย.58 ราคา : 46,900 บาท


รายละเอียดการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เดลี
05.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
08.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI333
12.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลีเก่าเป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมประตูชัย (India gate) คล้ายกับประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศส อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ และผ่านชม ป้อมปราการสีแดง ( Red  Fort ) ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดีย ท่านเยาวหราล เนรูห์ ( Jawaharlal Nehru) เป็นผู้เปิดธงชาติในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1947 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของกฎเกณฑ์ชาวอังกฤษ จากนั้นผ่านชมมัสยิดจามา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 ( ค.ศ.1651-1656 ) ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ  สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ นักสร้างองค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล พระเจ้าชาร์จาฮาน เมื่อปี 1,650 ใช้เวลาสร้าง 6 ปี ที่มีสร้างโดยใช้คนงาน 5,000 คน วัสดุใช้หินทรายสีแดง หินอ่อนสีขาวและสีแดง จุคนได้ 20,000 คน
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารเมืองเดลี พักที่ ITC/PICCADILY หรือเทียบเท่า
เดลี-ศรีนาคาร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรม จากนั้น เดินทางสู่สนามบิน
11.15 น. เดินทางสู่เมืองเมืองศรีนาคาร์  โดยสายการบินแอร์ อินเดีย  เที่ยวบินที่ AI821
13.45 น. ถึงสนามบินเมืองศรีนาคาร์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ Houseboat
บ่าย ชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี หากมีเวลาเหลือพอ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของศรีนาคาร์ เช่น ผ้าพัชมีนา เป็นผ้าทอมือที่มีความอ่อนนุ่ม บาง เบา ให้ความอบอุ่นและเย็นสบาย เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่เหมือนผ้าทอชนิดใดๆในโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคารพักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า
ศรีนาคาร์-พาฮาล แกม-ศรีนาคาร์
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านนั่งรถจิ๊ป คันละ 4-5 ท่าน นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาฮาลแกม หรือ เมืองหุบเขาแกะ ที่มีความสูง 2130 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของอินเดีย (ระหว่างเส้นทางในช่วงเดือนเมษายนท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งดอกมัสตาดสีเหลืองขนาดใหญ่ ทุ่งดอกทิวลิปป่าและวิวทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทาง) แวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆระหว่างเส้นทาง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ พาฮาลแกม
บ่าย นำท่านเดินชมหุบเขามีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ที่พาฮาลแกม ท่านสามารถชมความงามของธรรมชาติและหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล (ค่าทัวร์รวมค่าขี่ม้าไว้แล้วครับ) สำหรับท่านที่ไม่ต้องการขี่ม้า สามารถเที่ยวเดินชมบรรยากาศของพาฮาแกมก็ได้ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับศรีนาคาร์
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า
ศรีนาคาร์-กุลมาร์ค-ศรีนาคาร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองกุลมาร์ค เป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ เดิมเรียกเการิมาร์ค ที่นี่เป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าตามฤดูกาล และในปัจจุบันยังเป็นสถานที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก และมีสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ Pine Palace นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก เพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว เล่นสกี เล่นลากเลื่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ ) ได้เวลาสมควร นำท่านชม Jama Mosque สุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำ
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารพักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า
ศรีนาคาร์-โซนามาร์ค-ศรีนาคาร์
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของ กราเซียร์น้ำแข็ง เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทาง จึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปตลอดเส้น ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตาตลอดสองข้างทาง จัดเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกกลางภูเขาหิมะ หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมธรรมชาติ ชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค ท่านสามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิด จากนั้นเดินทางกลับศรีนาคาให้ท่านได้แวะถ่ายรูปที่สวยงามตลอดสองข้างทางจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำเย็น
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า
ศรีนาคาร์-เดลี
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ำ ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ (ใช้เวลาในการล่องเรือ 1 ชม.) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา (บริการอาหารกล่องที่สนามบิน)
14.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลี โดยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI822 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
17.00 น. เดินทางถึง สนามบินเดลี นำท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ถนนจันปาท
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคารเมืองเดลี พักที่ ITC/PICCADILY หรือเทียบเท่า
ศรีนาคาร์-เดลี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี
13.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบิน AI332
19.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *