IND004F แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน (AI)

 

  • Written by admin
  • สิงหาคม 21, 2015 at 8:12 am
  • 0
IND004F แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 6 คืน (AI)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 27HM      |      
เดินทาง แอร์ อินเดีย (AI)
ราคา 49,900.- บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
Untitled

กำหนดวันเดินทาง : 19 – 25 ก.ย. 58 // 23 – 29 ต.ค. 58 // 21 – 27 พ.ย. 58

ราคา : 49,900 บาท


รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – เดลี
05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย (AI) ประตู 10 แถว W   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ   คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่  AI 333
12.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วย ทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลลีเก่า เป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ เที่ยง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นชม เมืองเดลีใหม่ มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองที่อังกฤษ ได้สร้างและมีการวาง ผังเมืองที่ทันสมัย และสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษและติดอับดับหนึ่งในนครหลวงของโลก ผ่านชมประตูชัยอินเดียหรือ “India Gate” อันสูงใหญ่สง่างาม คล้ายประตูชัยในปารีส “India Gate” หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีวิตในสงครามครั้งสำคัญๆของอินเดีย ผ่านชมตึกที่ทำการของคณะรัฐบาล ราษฎร์ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรือทำเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ตั้งอยู่ ที่ต้นถนน Rajpath จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ถนนจันปาท
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
- เมืองเดลี พักที่ ITC/PICCADILY หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เดลี - ศรีนาคาร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรม จากนั้น เดินทางสู่สนามบิน
11.00 น. เดินทางสู่เมืองเมืองศรีนาคาร์  โดยสายการบินแอร์ อินเดีย  เที่ยวบินที่ AI821
13.45 น. ถึงสนามบินเมืองศรีนาคาร์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ Houseboat
บ่าย ชม สวนชาลิมาร์ สวนนี้จัดแบบในสมัยราชวงศ์โมกุล เป็นสวนแห่งความรักของมหาราชาชาฮังคี เพื่อพักผ่อนในฤดูร้อน ชมสวน นิชาน ชมต้นเมเปิ้ลอายุ 400 ร้อยกว่าปี ไม้นานาชนิด และดอกไม้ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี หากมีเวลาเหลือพอ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของศรีนาคาร์ เช่น ผ้าพัชมีนา เป็นผ้าทอมือที่มีความอ่อนนุ่ม บาง เบา ให้ความอบอุ่นและเย็นสบาย เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่เหมือนผ้าทอชนิดใดๆในโลก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมลอยน้ำ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร
- พักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ศรีนาคาร์ - กุลมาร์ค - ศรีนาคาร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ Pine Palace
- นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ กอนโดลา ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามดุจดินแดนสวรรค์ จนถึงยอดเขากุลมาร์ก เพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว เล่นสกี เล่นลากเลื่อน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาหิมะที่สวยงามในทุกทิศทางของกุลมาร์ก (เคเบิลคาร์เฟสที่ 1 รวมในค่าทัวร์ ) ได้เวลาสมควร นำท่านชม Jama Mosque สุเหร่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำ
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
- พักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ ศรีนาคาร์ - โซนามาร์ค - ศรีนาคาร์
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของ กราเซียร์น้ำแข็ง เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยตลอดเส้นทาง จึงเป็นเส้นทางที่ให้ขับรถไปถ่ายรูปตลอดเส้น ผ่านชมป่าวอลนัตใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตาตลอดสองข้างทาง จัดเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกกลางภูเขาหิมะ หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมธรรมชาติ ชมความงามของ กลาเซียร์โซนามาร์ค ท่านสามารถขี่ม้าชมความงามของกลาเซียร์อย่างใกล้ชิด จากนั้นเดินทางกลับศรีนาคาให้ท่านได้แวะถ่ายรูปที่สวยงามตลอดสองข้างทางจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคาร์ นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมลอยน้ำเย็น
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักโรงแรม DELUX HOUSE  BOAT  หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ศรีนาคาร์ - เดลี
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม
- หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล ชมสวนผักลอยน้ำ วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ำ ภูเขาหิมะที่สวยงามล้อมรอบทะเลสาบ (ใช้เวลาในการล่องเรือ 1 ชม.) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา (บริการอาหารกล่องที่สนามบิน)
14.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเดลี โดยสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI659 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินเดลี จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่เมืองอัครา  ผ่านเมืองมัทธุระ ( Mathura ) และวรินดา(Vrindavan) เป็นเมืองที่สำคัญทางศาสนาและความเชื่อตามตำนานของอินเดีย
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
- เมืองอัครา พักที่ CLARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก อัครา - เดลี
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ  โรงแรม
- นำเข้าชม ตัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะ ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัว หนังสือภาษา      อาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่สร้างเป็นแนวยาวสู่อาคารทัชมาฮาล     แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จาก เมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮันได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองด้วยหินอ่อนสีดำในรูปแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
- นำเข้าชม ป้อมอักรา (Agra Fort) แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปีค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์   และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อม และพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นำเข้าชมป้อมผ่านประตูอำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวังผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์  นำเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย  ชมพระตำหนักมาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้   ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮัน ถูกพระโอรสออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์    แล้วนำเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ ชมลานสวนประดับที่เคยเป็นตลาดมีนาบาซ่าร์ ซึ่งพระเจ้าชาห์จาฮันได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขาย จากนั้น นำท่านเดินทางกลับเมืองเดลลี
เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม
- เมืองเดลี พักที่ ITC/PICCADILY หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เดลี - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี
13.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332
19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *