IND006C อินเดีย แสวงบุญสังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน (AI)

 

  • Written by admin
  • สิงหาคม 6, 2015 at 8:30 am
  • 0
IND006C อินเดีย แสวงบุญสังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน (AI)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 25HM      |      
เดินทาง แอร์ อินเดีย – AIR INDIA [AI]
ราคา 51,900.- บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
3  

กำหนดวันเดินทาง : 23-30ต.ค.58//21-28พ.ย.58//5-12ธ.ค.58//26ธ.ค.-2ม.ค.58 ราคา : 51,900 บาท


รายละเอียดการเดินทาง
กรุงเทพฯ-เดลลี-พุทธคยา
05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย (AI) ประตู 10 แถว W โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่  AI 333
12.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลลีเก่า เป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ รอต่อไฟล์ทไปเมืองคยา
13.20 น. ออกเดินทางสู่พุทธคยา โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI  433 
14.50 น. ถึง สนามบินเมืองคยา ประเทศอินเดีย  นำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก นำท่านเที่ยวชม พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และนำท่านนมัสการ พระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี
เย็น บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคารพักที่  โรงแรม Sujata / Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า
พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งมีความหมายว่าพระราชวัง เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน นำท่านขึ้นเขา เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการถ้ำ พระมหาโมคคัลลานะ และ ถ้ำสุกร ที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และ กุฏิพระอานนท์ พุทธอนุชา ร่วมสวดมนต์เจริญภาวนา ณ คันธกุฏิของพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชกูฏ จากนั้นลงจากเขามุ่งหน้าสู่ วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธผู้อุทิศตนทำนุบำรุงศาสนา และสถานที่แห่งนี้ยังถือกำเนิดวันมาฆบูชา พระอรหันต์จำนวน 1250 รูปมารวมกันโดยมิได้นัดหมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาลันทา (ประมาณ 30 นาที) นาลันทา มีความหมายว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกบัว ชม มหาวิทยาลัยนาลันทา นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีหนังสือมากถึง9 ล้านเล่ม มีนักศึกษาราว 10,000 คน มีอาจารย์ประมาณ 2,000  คน และยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ซึ่งรุ่งเรือถึงขีดสุดในช่วงเวลาตั้งแต่ศตวรรษ 5-12 ก่อนจะถูกทำลายในสมัยต่อมามีบันทึกกล่าวว่าหอสมุดนี้ไหม้อยู่เป็นเวลาหลายเดือน หลวงจีนอี้จิง(พระถังซัมจั๋ง) ซึ่งจาริกมาในระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 1223 ก็ได้มาศึกษาที่นาลันทาและได้เขียนบันทึกเล่าไว้อีก นาลันทารุ่งเรืองสืบมาช้านานจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ (พ.ศ. 1303-1685) กษัตริย์ราชวงศ์นี้ก็ทรงอุปถัมภ์มหาวิหารแห่งนี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง พุทธคยา (ประมาณ 3 ชั่วโมง)
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพักที่  โรงแรม Sujata / Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่า
พุทธคยา - พาราณสี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมนำท่านนมัสการ  พุทธคยาสังเวชนียสถานแห่งที่ 2 สถานที่น่าเชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อเซอร์อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปีก่อน โพธคยา (พุทธคยา) นับว่าเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญของชาวพุทธที่สำคัญที่สุด เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเจริญสมาธิหลังจากได้แรงดลใจจากความทุกข์ทั้งหลายของมวลมนุษย์ ต้นโพธิ์ที่เราได้เห็นทุกวันนี้เชื่อว่าเติบโตจากต้นศรีมหาโพธิ์ดั้งเดิมที่ทรงตรัสรู้แนวทางในการพ้นทุกข์ นมัสการมหาโพธิ์วิหาร  สถาปัตยกรรมผสมผสานกลมกลืนกันของหลายวัฒนธรรม ตัววิหารมีลักษณะของสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์คุปตะ มีพระพุทธรูป พระพุทธเมตตา  ประดิษฐานข้างใน  จากนั้นชมบ้านนางสุชาดา  ธิดาเศรษฐีแห่งอุรุเวลาเสนานิคม นำข้าวมธุปายาสมาถวายแก่พระโพธิสัตว์ หลังจากที่ได้ทรงเสวยแล้วก็ทรงเสด็จไปริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงบารมี ถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนน้ำ แล้วเสด็จกลับไปยังโคนต้นโพธิ์ คนหาบหญ้าชื่อโสตถิยะ ผ่านมาเกิดความเลื่อมใส จึงถวายหญ้า 8กำ และทรงตรัสรู้ด้วยความจริงอันประเสริฐสี่ประการ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่แม่น้ำคงคาบริเวณที่ไหลผ่านเมืองพาราณสี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักที่ โรงแรม Ideal Tower  หรือเทียบเท่า
พาราณสี - กุสินารา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหาร นำเดินลงสู่ ฆาฏ (GHAT) “ความหมายทางวิชาการ หมายถึงขั้นบันไดลงไปที่ท่าน้ำหรือแหล่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้แสวงบุญ ”  จุดที่ผู้แสดงบุญชาวฮินดูมาอาบน้ำชำระร่างกายให้เป็นสิริมงคล ซึ่งมีมากมายกว่า 80 ฆาต  นำล่องเรือผ่าน ฆาต ต่างๆ ส่วนที่เผาศพชาวฮินดูที่เชื่อว่า แม่น้ำคงคาจะช่วยชำระความบริสุทธิ์ให้ผู้ตายและนำวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอัน ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มพลังและความเป็นมงคลให้กับทุกท่าน จากนั้น นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองกุสินารา( ประมาณ 6-7 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนมัสการ สังเวชนียสถานแห่งที่ 4  กุสินารา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้แสวงบุญชาวพุทธ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน  โดยมีปัจฉิมวาจา กับภิกษุทั้งหลายว่า บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า  สังขาลทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด สถานที่ระลึกในเหตุการณ์ครั้งโน้น คือ วิหารมหาปรินิพพาน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางต้นสาละ  และทรงอุปสมบทให้กับสุภัททปริพาชก เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ และบำเพ็ญธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ บริเวณแห่งนี้ยังมี พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีจารึก กำหนดอายุ เก่าแก่กว่า 1,400 ปี ถูกคนพบในปี 1876 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกนำมาประดิษฐานในรัชสมัยของพระเจ้ากุมารคุปต์ในศตวรรษที่ 5 นำนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารพักที่  โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า
กุสินารา-สวนลุมพีนี (เนปาล)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล (ประมาณ 5 ชั่วโมง)  ถึงพรมแดนอินเดีย -เนปาล ที่ด่านโสเนาลี เดินทางเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำเดินทางสู่สวน ลุมพินีวันสังเวชนียสถานที่แห่งที่ 1  เมือง ไภลวะ ฝั่งเนปาล สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นชม ชม มายาเทวีวิหาร อาคารที่สร้างครอบทับแผ่นหิน เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ตั้งของต้นสาละที่พระนางสิริมหามายาประทับยืนเหนี่ยวให้ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะจากทางด้านพระปรัศว์ (สีข้าง)  ชมประติมากรรมนูนต่ำสลักจากหิน ภาพพระนางสิริมหามายาให้ประสูติพระกุมาร  ชม เสาศิลา ที่เชื่อกันว่าสร้างและสลักจารึกโดยพระเจ้าอโศก มหาราช เป็นตัวอักษรพราหมี แสดงใจความของการเสด็จมาบูชาสวนลุมพินีวันของพระองค์  ชมสระน้ำ ที่เล่ากันว่าเป็นที่พระนางสิริมหามายาเสด็จมาชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนให้ประสูติพระกุมาร
เย็น บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคารพักที่  โรงแรม Nirvana Hotel หรือเทียบเท่า
สวนลุมพีนี (เนปาล)– สาวัตถี
05.00 บริการอาหารเช้ ณ โรงแรมนำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี (ประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่วัดเชตวัน  มหาวิหาร เป็นวัดที่ท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี  สร้างถวายเป็นอารามแห่งแรกในเมืองสาวัตถี จากนั้นชมบ้านท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี ,บ้านท่านองคุลีมาล สถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญมาญวิกา พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับและประกาศศาสนาอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี้นานถึง 24 พรรษา สาวัตถี เป็นเมืองกษัตริย์โบราณ ซึ่งมีพระนามว่า สารวัตถะ ( SARAVAST )เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมีสถูปโบราณ วัดเก่าแก่ และวิหารจำนวนมาก เป็นที่เล่าสืบกันต่อมาว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถี นี้หลายครั้ง และเมืองสาวัตถีมีต้นโพธิ์ ที่มีชื่อเสียงซึ่งเรียกกันว่า อานันท์โพธิ์ (ANOND BODHI TREE) ซึ่งพระอานนท์ นำเอาเมล็ดโพธิ์สุกจากต้นโพธิ์ที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้มาปลูกไว้ทางเข้าพระมหาวิหารเชตวัน
เย็น บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคารพักที่  โรงแรม Lotus Nikko หรือเทียบเท่า
สาวัตถี - ลัคเนาว์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองลัคเนาว์ (ประมาณ 3-4 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารถึงเมืองลัคเนาว์ เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ ได้รับฉายานามว่าเมืองอาหรับราตรี ตั้งชื่อตามชื่อของพระลักษณ์ น้องชายของพระราม ต่อมาได้ถูกเรียกเพี้ยนไปจนกลายเป็นชื่อในปัจจุบัน  เมืองลัคเนาว์  เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากเมืองหนึ่งของอินเดีย ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่ ประมาณ 2.6 ล้านคน และก็เป็นชุมทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังเมืองเดลลี จัยเปอร์ และเมืองอื่นๆ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคารพักที่  Clarks Avadh หรือเทียบเท่า
ลัคเนาว์ -เดลลี-กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมนำท่านเดินทางสู่สนามบินลัคเนาว์
08.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI  412
09.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี จากนั้นรอต่อเครื่องกลับประเทศไทย
13.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 332
19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *