IND011 เที่ยวสองประเทศ พุทธคยา ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน(8M)

 

  • Written by admin
  • กรกฎาคม 13, 2015 at 9:14 am
  • 0
IND011 เที่ยวสองประเทศ พุทธคยา ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน(8M)
รหัสโปรแกรมทัวร์ 20HM      |      
เดินทาง Myanmar Airways International (8M)
ราคา 28,900.- บาท
ตารางการเดินทางและอัตราค่าบริการ
as
รายละเอียดการเดินทาง
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – พุทธคยา
08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Myanmar Airways International (8M) ประตู 7 แถว N โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
10.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน Myanmar Airways International (8M) เที่ยวบินที่ 8M 336
11.25 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุ้ง (เตรียมตัวต่อเครื่องไปพุทธคยา)
13.40 น. คณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุ้ง สู่พุทธคยา เมืองคยา โดยสายการบิน Myanmar Airways International (8M) เที่ยวบินที่ 8M 601
15.00 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา (สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานแห่งการตรัสรู้ “พุทธคยา” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง พุทธคยา เมืองคยา
จากนั้น นำท่านเข้านมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยา พร้อมสักการะองค์พระประธาน “พระพุทธเมตตา” และสักการะต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งต้นโพธิ์ต้นดังกล่าวเป็นต้นที่ 4 จากต้นศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ โดยสำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกนั้นเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า (เกิดในวันเดียวกับวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ) มีอายุถึง 352 ปี จนในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จึงถูกทำลายโดยพระชายาของพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะความอิจฉาที่พระเจ้าอโศกรักและหวงแหนต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้จนไม่สนใจพระนาง ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองนั้นปลูกโดยพระเจ้าอโศกมหาราช จากหน่อพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิมและมีอายุยืนมาประมาณ 871-891 ปี จนถูกทำลายในประมาณปีพุทธศักราช 1143-1163 ด้วยน้ำมือของพระราชาฮินดูแห่งเบงกอลพระนามว่าศศางกา ซึ่งพระองค์อิจฉาพระพุทธศาสนาที่มีความรุ่งเรืองมาก จึงทรงแอบนำกองทัพเข้ามาทำลายต้นโพธิ์ต้นนี้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สามปลูกโดยพระเจ้าปูรณวรมา กษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เมารยะ และต้นที่สามนี้มีอายุยืนมากว่า 1,258 – 1,278 ปี จึงล้มลงในสมัยที่อินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สี่ ที่ยังคงยืนต้นมาจนปัจจุบัน ปลูกโดยนายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม เมื่อปีพุทธศักราช 2423 พร้อมนำท่านสักการะ 7 สัตตมหาสถาน หรือสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับเสวยวิมุต เป็นเวลา 7 สัปดาห์หลังจากตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง อันประกอบไปด้วย 1) เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 1 2) เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้กะพริบ พระเนตรตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 2 3) เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็นเวลา 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 3 4) เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ์ และประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรมตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 4 5) เสด็จไปประทับใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ในสัปดาห์ที่ 5 6) เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นจิก มุจลินท์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์ ในสัปดาห์ที่ 6 7) เสด็จไปประทับใต้ต้นเกด ราชายตนะ ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน ในสัปดาห์ที่ 7
เย็น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในพุทธคยา เมืองคยา ณ Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม
พุทธคยา– เมืองราชคฤห์ – นาลันทา – พุทธคยา
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ หรือเบญจคีรีนคร แปลว่า เมืองที่มีเขาทั้ง 5 อันได้แก่ เขาคิชกูฏ เขาปัณฑวะ เขาเวภาระ เขาอิสิคิลิ และเขาเวปุลละ เมืองราชคฤห์ในสมัยพุทธกาลนั้นเดิมทีเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ ที่มีประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธอย่างมากมาย มีเจ้าเมืองปกครองในยุคนั้นคือพระเจ้าพิมพิสารที่ถือได้ว่าเป็นโยมอุปฐากของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีส่วนช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างมาก ด้วยการถวายพื้นที่สำหรับเป็นพุทธสถานแห่งแรก และเมืองราชคฤห์ยังเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาอีกมากมาย
จากนั้น นำท่านเดินทางชมจุดสำคัญต่างๆ ณ ยอดเขาคิชกูฏ สถานที่ประทับพรรษาแรกของพระพุทธเจ้า ซึ่งปรากฏหลักฐานหลายจุดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติ อันประกอบไปด้วย 1. ถ้ำพระโมคคัลลานะ ที่พำนักและบำเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้เป็นเอตทัคคะที่มีอิทธิฤทธิ์เป็นเลิศ และเป็นสถานที่พระโมคคัลลานะมองเห็นอชครเปรตที่มีความสูง 25 โยชน์ (1 โยชน์ มีค่าเท่ากับ 16 กิโลเมตร) ถูกไฟเผาจากหัวถึงหาง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอดีตชาติของเปรตตนนั้น 2. ที่กลิ้งหินของพระเทวทัต เป็นจุดที่สามารถมองเห็นจากบริเวณด้านหน้าถ้ำพระโมคคัลลานะ ที่ปรากฏก้อนหินเรียงกัน 3 ก้อน มีช่องระหว่างเขาสามารถเดินเข้าไปได้ ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้น เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางขึ้น-ลงเพียงทางเดียว ซึ่งเชื่อกันว่าพระเทวทัตพยายามกลิ้งหินจากข้างบนโดยหวังปลงพระชนม์องค์พระศาสดา แต่สุดท้ายสามารถทำอันตรายต่อพระพุทธองค์ได้เพียงห้อพระโลหิต 3. ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร) ที่พำนักและบำเพ็ญเพียรของอัครสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเอตทัคคะที่มีปัญญาเป็นเลิศ ที่สามารถบรรลุอรหันตผลภายใน 15 วัน หลังจากการอุปสมบท 4. อานันทกุฎี ตั้งอยู่ด้านหน้าพระคันธกุฎี กุฏิของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการตรวจสอบเหล่ากษัตริย์ เทวดา และพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5. พระคันธกุฎี ซึ่งเคยเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้า มีขนาดประมาณ 2.5 * 3 เมตร และเป็นสถานที่แสดงพระธรรมหลายสูตรต่อพระเจ้าพิมพิสารและพุทธศาสนิกชน
จากนั้น นำท่านชม ชีวกอัมพวันวิหาร หรือสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งถวายเป็นสังฆาวาส และเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลกที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวมไปถึงพระพุทธองค์ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อครั้งเหตุการณ์พระเทวทัตผลักก้อนหิน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมเมืองราชคฤห์
หลังอาหาร นำท่านชม เรือนจำคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร สถานที่พระเจ้าอชาตศัตรูทรงทำการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพระเจ้าพิมพิสาร ผู้เป็นบิดา โดยการยึดพระราชอำนาจของพระเจ้าพิมพิสาร และขังพระมารดาและพระบิดามาขังไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารถูกทรมานร่างกายสารพัดวิธี ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหาร แต่พระองค์ก็รอดมาได้ด้วยการนั่งบำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิ และการเดินจงกรม แต่ภายหลังพระโอรสของพระองค์ยังคงสร้างวิบากกรรมอันเลวร้าย คือ ทรงทำปิตุฆาตด้วยการใช้มีดผ่าบริเวณฝ่าเท้าของพระเจ้าพิสารจนไม่สามารถเดินจงกรมและเสด็จสวรรคตในที่สุด ซึ่งพระเจ้าอชาตศัตรูทรงไม่รู้ถึงบาปอันใหญ่หลวงในครั้งนี้ เนื่องจากพระองค์ได้หลงคำยุยงของพระเทวทัต ปัจจุบันเรือนจำแห่งนี้หลงเหลือสภาพเพียงซากหินสำหรับก่อกำแพงที่มีความหนาประมาณ 2 เมตร และมีความยาวด้านละ 60 เมตร และเมื่อครั้งตอนขุดพบนั้น ปรากฏหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่าสถานที่แห่งนี้ในอดีตเคยเป็นเรือนจำ คือ โซ่ตรวนข้อมือเหล็ก
จากนั้น นำท่านชม วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือป่าไผ่ สถานที่กำเนิดวันสำคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ต่อหน้าพระสงฆ์ที่พระองค์ทรงบวชให้ทั้งหมด และวัดเวฬุวันมหาวิหารยังเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้กับองค์พระศาสดา
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเยี่ยมชม ตโปทาราม สถานที่อาบน้ำของชาวฮินดูที่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะของชาวอินเดียปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ตโปธาร คือบ่อน้ำร้อนที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำสรัสวดี ที่ไหลมาจากภูเขาเวภารบรรพต ซึ่งตามความเชื่อของชาวฮินดูเชื่อกันว่า ไหลมาจากพรหมโลก โดยในประเทศอินเดียมีความเชื่อเรื่อง แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ 7 สาย อันได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา แม่น้ำโกดาวารี แม่น้ำสรัสวดี แม่น้ำนาร์มาดา แม่น้ำสินธุ และแม่น้ำคาเวรี ตโปธาร เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย ข้อหนึ่งขึ้นมา นั่นคือ ภิกษุใดสรงน้ำ (อาบน้ำ) และยังไม่ถึงกึ่งเดือน (15วัน) สรงน้ำใหม่ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ยกเว้นภิกษุผู้อาพาธ ภิกษุผู้ทำนวกรรม ภิกษุผู้เดินทางไกล หรือในคราวที่อากาศร้อนจัด ทรงอนุญาติให้อาบได้ เหตุเนื่องมาจากในฤดูหนาว พระเจ้าพิมพิสารออกไปนอกพระนครมายังธารน้ำร้อน ตโปธาร และรอคอยพระสงฆ์สรงเสร็จจึงจะทรงสนาน ซึ่งในเวลานั้นพระสงฆ์เป็นจำนวนมากกำลังสรงน้ำอุ่นอย่างสบายใจ และไม่ทราบว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงรออยู่ กว่าพระองค์จะได้ทรงสนานก็ใกล้ค่ำ และช่วงเวลานั้นเมืองราชคฤห์มีศัตรูมาก พระองค์จึงทรงให้รักษาพระนครอย่างแข็งขัน ประตูใหญ่ของเมืองเปิดปิดตรงตามเวลา ไม่มียกเว้นกับใครทั้งสิ้น แม้พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ จึงจำต้องนั่งรอจนประตูเปิดในตอนเช้าจึงได้เสด็จเข้าพระนคร
สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางสู่เมืองนาลันทา พร้อมนำท่านชมมหาวิทยาลัยนาลันทา สถานที่กำเนิดของอัครสาวกองค์สำคัญ คือ พระสารีบุตร ผู้เป็นเลิศทางด้านปัญญา โดยมีหลักฐานบ่งชี้คือ สถูปที่เป็นอนุสรณ์สถานต่อพระมหาเถระรูปนี้ เมืองนาลันทา ยังได้รับการสมญานาม เมืองแห่งความรู้ เพราะมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก (โดยประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนาลันทาเริ่มขึ้นโดย ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์คุปตะพระองค์หนึ่งพระนามว่าศักราทิตย์ หรือกุมารคุปตะที่ 1 ครองราชย์ประมาณ พ.ศ. 958-998 ได้ทรงสร้างวัดอันเป็นสถานศึกษาขึ้นแห่งหนึ่งที่เมืองนาลันทาและกษัตริย์พระองค์ต่อๆ มาในราชวงศ์นี้ก็ได้สร้างวัดอื่นๆ เพิ่มขึ้นในโอกาสต่างๆ จนมีถึง 6 วัด และสร้างกำแพงล้อมรอบ โดยขนานนามว่า “นาลันทามหาวิหาร” ต่อมาเมื่อพ.ศ. 1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาก็พบกับการล่มสลาย เมื่อถูกกองทัพมุสลิมเติร์กเข้าครอบครองดินแดนและเผาทำลายวัดและปูชนียสถาน ตลอดจนฆ่าพระภิกษุ นักศึกษา และคณาจารย์ ไปอย่างมากมาย เมื่อมหาวิทยาลัยนาลันทาล่มสลายไปแล้วชื่อเสียงของเมืองนาลันทาก็ค่อยๆถูกลบเลือนจากคนทั่วไป จนกระทั่งปีพ.ศ.2403 เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม "บิดาแห่งการสำรวจโบราณคดีอินเดีย" ได้ค้นพบมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงกองดินสูงเท่านั้น ต่อมาจึงได้ขุดสำรวจตามหลักวิชาการโบราณคดี มหาวิทยาลัยก็ได้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง   จากนั้น นำท่านสักการะหลวงพ่อดำแห่งนาลันทา (มีลักษณะพระเกตุทรงบัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน แกะสลักด้วยหินดำ หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สูงนับจากพระเพลาถึงยอดพระเกตุ 69 นิ้ว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเทวาปาล ในปีพุทธศักราชที่ 1353 ชาวเมืองท้องถิ่นมีความเชื่อว่า “เตลีย่า บาบา” ชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นของหลวงพ่อดำแห่งนาลันทา สามารถช่วยรักษาโรคเรื้อนได้ หากมาสักการะและนำน้ำมันมะพร้าวมาชะโลมองค์พระ และต่อมาหลวงพ่อดำ ได้รับการศรัทธาในเรื่องการขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ได้เวลาอันสมควร    นำท่านเดินทางกลับพุทธคยา เมืองคยา อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นสองฝั่งทาง 
ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพุทธคยา เมืองคยา ณ Bodhgaya Regency หรือเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารค่ำ
พุทธคยา เมืองคยา – เมืองย่างกุ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางเที่ยวชม สถูปนางสุชาดา ซึ่งปัจจุบันเป็นเนินดินสูงมีการก่ออิฐล้อมรอบสูงประมาณ 4 เมตร รอบๆเป็นลานกว้างมีร่องรอยการขุดดินหาโบราณวัตถุ สถูปแห่งนี้ถูกสร้างเป็นอนุสรณ์สถานโดยพระเจ้าอโศกมหาราช ในสมัยพุทธกาลนางสุชาดาคือผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำให้กับพระพุทธเจ้า ในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกริยาและกลับมาเสวยอาหารตามปกติ
จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่สำคัญทางศาสนาที่พระศาสดาได้รับการถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำจากนางสุชาดา และ พระองค์ได้อธิษฐานจิตเสี่ยงทายหากพระองค์ท่านสามารถตรัสรู้ได้ ขอให้ถาดทองคำลอยทวนสายน้ำ
หลังจากนั้น นำท่านเยี่ยมชม วัดพุทธนานาชาติ เช่น วัดไทยพุทธคยา วัดพุทธศรีลังกา วัดพุทธญี่ปุ่น วัดพุทธฑิเบต เป็นต้น อิสระให้ท่านชมสถาปัตยกรรมในการสร้างโบสถ์ วิหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศ
หากมีเวลา นำท่านปฏิบัติธรรม พระมหาเจดีย์พุทธคยา อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลก่อนอำลาพุทธคยา เมืองคยา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในโรงแรมในพุทธคยา เมืองคยา
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ... ให้บริการทำการเช็คอินและคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระของท่าน
16.00 น. คณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเมืองคยา สู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน Myanmar Airways International (8M) เที่ยวบินที่ 8M 602
19.20 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเย็น
หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Millenium Hotel หรือเทียบเท่า
ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร จากนั้นนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆ ฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้น นำท่านเดินทางนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบจี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจจะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของเทพทันใจสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามอีกองค์หนึ่งของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปีและมีขนาดใหญ่กว่า พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่สง่างาม ซึ่งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตาขึ้น  พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย อย่างไรก็ดี วัดแห่งนี้จัดเป็นศูนย์กลางสำคัญในการศึกษาตำรับตำราทางพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่มากถึง 600 รูป  
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 331
18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *